Gydytojas sveikata svorio metimas dublinas ga

Šiai die­nai pa­žy­mė­ti vi­są lap­kri­čio mė­ne­sį mies­tuo­se ir ra­jo­nuo­se įvai­rius ren­gi­nius or­ga­ni­zuos Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos ko­lek­ty­vi­niai na­riai - dia­be­to klu­bai, drau­gi­jos, ben­dri­jos. Nu­tu­ki­mą są­ly­go­ja pa­vel­di­mu­mas ir ap­lin­kos veiks­niai. An­gli­jo­je pa­reng­ta pre­ven­ci­jos pro­gra­ma at­si­sa­kė sal­din­tų gė­ri­mų. Kom­pli­ka­ci­joms gy­dy­ti ten­kan­tys pi­ni­gai yra kur kas di­des­ni, ne­gu ski­ria­mi pa­ties dia­be­to kon­tro­lei. II ti­po dia­be­tas pa­si­reiš­kia pa­ma­žu, be ryš­kių po­žy­mių, to­dėl daž­niau­siai diag­no­zė nu­sta­to­ma per vė­lai, pra­ėjus vi­du­ti­niš­kai me­tams nuo su­sir­gi­mo.

Per­so­na­lui rei­kia pa­teik­ti de­ta­lias nuo­ro­das: kaip elg­tis įvai­rio­se si­tu­a­ci­jo­se, kon­tak­tus, ku­riais ga­li­ma pri­rei­kus pra­neš­ti tė­vams ar glo­bė­jams apie kri­ti­nį at­ve­jį. Mo­ky­to­jai ir ki­ti dar­buo­to­jai tu­rė­tų rem­ti ser­gan­čių moks­lei­vių dia­be­to val­dy­mo įgū­džius. Vai­kams bū­ti­na su­da­ry­ti są­ly­gas ne­truk­do­miems pa­si­tik­rin­ti krau­jo gliu­ko­zę, su­si­leis­ti vais­tus, pa­val­gy­ti ta­da, kai rei­kia.

Pa­gei­dau­ja­ma, kad kla­sė­je bū­tų grei­tai įsi­sa­vi­na­mų an­glia­van­de­nių gliu­ko­zės tab­le­čių, cuk­raus ar vai­sių sul­čių. Mo­kyk­los slau­gy­to­jui rei­kė­tų pa­lik­ti in­su­li­no ir gliu­ka­go­no. Svar­bu ser­gan­tiems vai­kams už­tik­rin­ti ga­li­my­bę pa­si­rink­ti tin­ka­mo mais­to ir re­gu­lia­riai mankš­tin­tis.

  1. Хорошо, - наконец проговорил Ричард.
  2. Kaip prarasti baltųjų riebalų ląsteles
  3. Ką valgyti kasdien kad prarastų riebalų

Dau­gy­bė moks­lei­vių ge­ba pa­tys ko­re­guo­ti dia­be­tą; ki­tiems, pri­klau­so­mai nuo am­žiaus, bran­dos ir pa­tir­ties, rei­kia mo­kyk­los per­so­na­lo pa­gal­bos. Dėl to ne me­di­kus ga­li­ma ap­mo­ky­ti, kad ga­lė­tų sau­giai pa­gel­bė­ti ser­gan­tie­siems mo­kyk­lo­je, kai slau­gy­to­ja ne­pa­sie­kia­ma. Ša­ly­se, ku­rio­se įsta­ty­mai gi­na dia­be­tu ser­gan­tį vai­ką mo­kyk­lo­je, į tai tu­ri bū­ti at­si­žvelg­ta.

Mo­der­nios in­su­li­no tie­ki­mo tech­no­lo­gi­jos Šiuo me­tu dia­be­tu ser­gan­tys jau­nuo­liai mo­ko­mi lai­ky­tis lanks­tes­nio gydytojas sveikata svorio metimas dublinas ga pla­no ir mankš­tin­tis tiek pat, kaip ir svei­ki ben­dra­am­žiai, ati­tin­ka­mai kei­čiant in­su­li­no do­zes, vie­toj anks­čiau nu­sta­ty­to tvar­ka­raš­čio ir die­tos. In­ten­sy­vios in­su­li­no te­ra­pi­jos tiks­las yra nor­ma­li­zuo­ti krau­jo gliu­ko­zės kie­kį, su­jun­giant ba­zi­nes ir mais­tui skir­tas do­zes, sti­mu­liuo­jant nor­ma­lią žmo­gaus ka­sos veik­lą.

In­su­li­nas ga­li bū­ti lei­džia­mas tris ar dau­giau kar­tų per die­ną ar­ba nuo­lat la­ši­na­mas in­su­li­no pom­pa per in­fu­zi­nę sis­te­mą. Kad pre­pa­ra­to do­zės ati­tik­tų su­var­to­ja­mų an­glia­van­de­nių kie­kį, bū­ti­na pas­ta­rą­jį skai­čiuo­ti.

greitas svorio metimas nuo pilvo, Svorio netekimas galutinis 10 svarų

Vai­kus ga­li­ma iš­mo­ky­ti keis­ti val­go­mo mais­to kie­kį ir nu­sta­ty­ti rei­kia­mą in­su­li­no do­zę pa­gal an­glia­van­de­nių ir in­su­li­no san­ty­kį. Dau­ge­lis įpras­tos mo­kyk­los die­nos ap­lin­ky­bių są­ly­go­ja moks­lei­vio krau­jo gliu­ko­zės ly­gį.

No­rint pa­lai­ky­ti jį nor­ma­lų, spor­tuo­jant rei­kė­tų ko­re­guo­ti mais­to ir in­su­li­no kie­kį.

gydytojas sveikata svorio metimas dublinas ga svorio metimas seymour tn

Ven­giant hi­pog­li­ke­mi­jos, rei­kė­tų pa­si­tik­rin­ti krau­jo gliu­ko­zę prieš mankš­tą ir po jos, taip pat il­gai trun­kan­čių pra­ti­mų me­tu. La­bai svar­bu, kad vai­kai ga­lė­tų lais­vai gau­ti krau­jo gliu­ko­zės tes­ta­vi­mo prie­mo­nių ir an­ti­hi­pog­li­ke­mi­nių už­kan­džių.

Krau­jo gliu­ko­zės ko­rek­ci­ja La­bai svar­bu jaus­ti ma­žo krau­jo gliu­ko­zės kie­kio simp­to­mus. Jei įma­no­ma, ge­riau­sia jį pa­tik­rin­ti, pa­si­ma­tuo­ti gliu­ko­ma­čiu.

Хороший совет, - проговорила Николь, поглядев на сына.

Pri­rei­kus bū­ti­na sku­biai su­val­gy­ti 15 g gliu­ko­zės 3 tab­le­tes2 valg. Jei ne­ga­li pa­si­tik­rin­ti gliu­ko­zės, vai­kas tu­ri elg­tis taip pat, kaip hi­pog­li­ke­mi­jos at­ve­ju. Gliu­ka­go­no in­jek­ci­ja tai­ko­ma ret­sy­kiais, kai li­go­nis ne­ten­ka są­mo­nės ar ne­ga­li ry­ti. Moks­lei­vio dia­be­to val­dy­mo pla­ne tu­ri bū­ti pa­aiš­kin­ta, kaip elg­tis trum­pa­lai­kės hi­per­gli­ke­mi­jos at­ve­ju. Mankštos nau­da Dia­be­tu ser­gan­tys vai­kai ga­li da­ly­vau­ti vi­so­se fi­zi­nio la­vi­ni­mo pra­ty­bo­se ir spor­to var­žy­bo­se.

Fi­zi­nis ak­ty­vu­mas yra dia­be­to kon­tro­lės da­lis. Pra­ti­mai ge­ri­na gydytojas sveikata svorio metimas dublinas ga fi­zi­nę būk­lę, šir­dies stip­ru­mą, iš­tver­min­gu­mą, krau­jo spau­di­mą. Pra­ti­mai di­di­na jaut­ru­mą in­su­li­nui, tai­gi ma­ži­na krau­jo gliu­ko­zę.

Gydytojas sveikata svorio metimas dublinas ga itin svar­bi II ti­po dia­be­to var­gi­na­miems vai­kams, nes ma­ži­na kū­ne rie­ba­lų, stip­ri­na rau­me­nis. Nu­tu­ki­mas di­di­na II ti­po dia­be­to grės­mę, to­dėl fi­zi­nis la­vi­ni­mas tu­rė­tų bū­ti svar­bi mo­kyk­los dar­bo da­lis.

Moks­lei­viai, jų šei­mos ir mo­kyk­los per­so­na­las tu­rė­tų su­pras­ti mankš­tos po­vei­kį svei­ka­tai.

Там в похожем на Землю поселении обитают твои плоть от плоти внуки. Возле него расположено обиталище тех морских угрей или змей, с которыми ты однажды столкнулась в Узле. Там есть таксономический дисплей, позволяющий сопоставить физически всех космоплавателей, изученных в этом районе.

Tin­ka­mu mais­to, in­su­li­no, krau­jo gliu­ko­zės ir mankš­tos san­ty­kiu ga­li­ma ma­žin­ti li­gos grės­mę ir vi­lio­ti dia­be­tu ser­gan­čius vai­kus fi­zi­nio la­vi­ni­mo žai­di­mais.

Jie lei­džia vai­kams ge­rin­ti so­cia­li­nius įgū­džius, įgau­ti pa­si­ti­kė­ji­mo, ma­lo­niai ben­drau­ti su ben­dra­am­žiais. Dia­be­to va­do­vas mo­kyk­loms Dia­be­tu ser­gan­tiems moks­lei­viams ge­riau se­ka­si, jei­gu mo­kyk­los per­so­na­las, tė­vai ir svei­ka­tos spe­cia­lis­tai rū­pi­na­si op­ti­ma­lia li­gos kon­tro­le.

Va­do­vas mo­kyk­los per­so­na­lui. Nu­ro­do­mi bū­dai, kaip mo­ky­to­jai, vai­ko šei­ma ir bend­ra­klasiai ga­lė­tų kur­ti sau­gią ap­lin­ką, kad ser­gan­tie­ji tu­rė­tų vie­no­das mo­ky­mo­si ga­li­my­bes. Puslapiai Mi­ty­ba ir dia­be­tas: už­duo­tys vai­kams ir tė­vams Dau­ge­lis pa­sau­lio vai­kų ba­dau­ja ar­ba pras­tai mai­ti­na­si. Ta­čiau, kad ir kaip bū­tų keis­ta, ne­re­tai nu­tu­ki­mas ir II ti­po dia­be­tas tam­pa pa­grin­di­ne vai­kų svei­ka­tos bė­da.

Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis "Diabetas" Nr

Ne­se­niai at­lik­ti tarp­tau­ti­niai vai­kų I ir II ti­po dia­be­to ty­ri­mai pa­ro­dė, kad tin­ka­ma mi­ty­ba ir svei­ka gy­ven­se­na ma­ži­na šios li­gos ir jos pa­sek­mių grės­mę. Ge­ra gli­ke­mi­jos kon­tro­lė pa­de­da iš­veng­ti ak­lu­mo, inkstų pa­žei­di­mo ir anks­ty­vos mir­ties, ku­ri iš­tin­ka dėl šir­dies li­gų. Šia­me straips­ny­je Eli­za­beth War­ren-Boul­ton api­bū­di­na mi­ty­bos po­rei­kius kon­tro­liuo­jant dia­be­tą.

Jie yra skir­tin­gi kiek­vie­nai ša­liai, re­gio­nui, šei­mai, vai­kui ir kvie­čia ras­ti in­di­vi­du­a­lų optimalios priežiū­ros bū­dą.

To low resolution Dietos ir sveika mityba, hipokalorinės dietos, nutukimas, nutukimo gydymas. Posted on by Vartotojas Greitas svorio netekimas Dieta — prarasti 5 svarų Riebalų deginimas ir svorio praradimas yra ne tik apie estetika ir ieškote gero.

Su­sir­gę dia­be­tu vai­kai ir jau­nuo­liai tu­ri lai­ky­tis tin­ka­mo re­ži­mo vi­są gy­ve­ni­mą. Svei­ka mi­ty­ba ir gy­ven­se­na tu­rė­tų už­tik­rin­ti nor­ma­lią gli­ke­mi­ją, tai­gi ir ge­res­nę svei­ka­tą.

La­bai liūd­na, bet daug I ti­po dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų mirš­ta, nes li­ga vė­lai nu­sta­to­ma ar in­su­li­nas yra ne­pri­ei­na­mas. Mo­zam­bi­ke to­kie li­go­nė­liai po diag­no­zės teiš­gy­ve­na vie­ne­rius me­tus. Esant to­kiai si­tu­a­ci­jai mi­ty­bos pa­ta­ri­mai ne­ten­ka pras­mės.

Tur­tin­ges­nė­se ša­ly­se mi­ty­bos pla­nas yra de­ri­na­mas su daug­kar­ti­nė­mis in­su­li­no in­jek­ci­jo­mis ar pom­pos te­ra­pi­ja. Dėl to svar­bu mo­ky­tis svei­kos mi­ty­bos, skai­čiuo­ti ka­lo­ri­jas, an­glia­van­de­nius, kad bū­tų leng­viau re­gu­liuo­ti ir pa­lai­ky­ti nor­ma­lią kū­no masę. Vis daž­nė­jan­tis vai­kų nu­tu­ki­mas, iš da­lies dėl to plin­tan­tis II ti­po dia­be­tas ke­lia mi­ty­bos rū­pes­tį.

Nu­tun­ka­ma dėl dau­ge­lio prie­žas­čių. Kai ku­rio­se ša­ly­se vai­kų nu­tu­ki­mas tam­pa svei­ka­tos prie­žiū­ros ne­lai­me, pri­ver­čian­čia vy­riau­sy­bes im­tis dras­tiš­kų prie­mo­nių.

Jų ven­giant, rei­kia ma­žiau var­to­ti an­glia­van­de­nių ir dau­giau ju­dė­ti. Ži­no­ma, keis­ti įpras­tą gy­ven­se­ną nė­ra leng­va.

Mi­ty­ba Var­to­ti­ni to­kie pro­duk­tai, ku­rie su­ma­žin­tų šir­dies li­gų ti­ki­my­bę. Svei­ka mi­ty­ba tu­ri op­ti­mi­zuo­ti krau­jo gliu­ko­zės kie­kį, ma­žin­ti kom­pli­ka­ci­jas. Vis dėl­to ne vi­si vai­kai, ser­gan­tys I ti­po dia­be­tu, ga­li vyk­dy­ti šiuos rei­ka­la­vi­mus dėl įvai­rių prie­žas­čių. Kas są­ly­go­ja val­gy­mo įpro­čius? Kiek­vie­nos ben­druo­me­nės val­gy­mo įpro­čius le­mia kom­plek­sas so­cia­li­nių ap­lin­ky­bių. Tai eko­no­mi­nės są­ly­gos, mais­to pri­ei­na­mu­mas ir pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bė, ur­ba­ni­za­ci­jos ly­gis, re­kla­ma, kul­tū­ri­niai ir re­li­gi­niai pa­pro­čiai, mi­tai ir prie­ta­rai, iš­si­la­vi­ni­mas, ben­dra­am­žių pa­vyz­dys ir pan.

Ne­se­niai at­lik­ta dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių ir gy­dy­to­jų ap­klau­sa 36 ša­ly­se pa­ro­dė, jog skir­tin­guo­se kraš­tuo­se re­ko­men­duo­ja­mas la­bai ne­vie­no­das gy­dy­mas.

gydytojas sveikata svorio metimas dublinas ga riebalų praradimas tagaloge

An­glia­van­de­nių gau­sa mais­to struk­tū­ro­je ne­tur­tin­go­se ša­ly­se kei­čia bran­gius bal­ty­mi­nius pro­duktus. Rie­bus, sal­dus, ap­do­ro­tas ir grei­tas mais­tas įpras­tas tur­tin­go­se ša­ly­se, val­go­mos di­de­lės por­ci­jos. Nors skur­des­niuo­se kraš­tuo­se ma­žiau ap­do­ro­to mais­to, ta­čiau mi­ty­bai di­de­lę įta­ką da­ro pagreitinti kūno riebalų nuostolius ga­zuo­tų gė­ri­mų re­kla­ma, nors šie skys­čiai ken­kia net dan­tims.

Kar­tais sklei­džia­mi tie­sos ne­ati­tin­kan­tys mi­tai. Pa­vyz­džiui, pa­si­tai­ko tei­gi­nių, kad rei­kia griež­tai ri­bo­ti vai­sius ar­ba juos keis­ti ne­ska­nio­mis dar­žo­vė­mis, ar val­gy­ti mo­liū­gą kaip gy­do­mą­jį maistą.

Kai ku­riems gy­ven­to­jams pro­ble­mą ke­lia mais­to per­tek­lius, ka­da pra­ran­da­mas sai­kas. Tai­gi pa­ta­ri­mai ir ser­gan­čių­jų šei­mų mo­ky­mas tu­ri bū­ti in­di­vi­du­a­lus at­si­žvel­giant į vie­ti­nius val­gy­mo įpro­čius, tra­di­ci­jas ir mi­tus. Pa­tei­kia­mo­je len­te­lė­je nu­ro­dy­ti mo­ky­mo me­tu teik­ti­ni pa­ta­ri­mai, ku­rių lai­kan­tis tu­rė­tų pa­ge­rė­ti gli­ke­mi­jos kon­tro­lė ir iš­ven­gia­ma šir­dies li­gų.

Svei­kos mi­ty­bos pa­ta­ri­mai » Įver­tin­ti mais­tą kas­dien ir kiek­vie­no val­gio me­tu. Keisti juos per pagrindinius valgymus ir užkandžius, pavyzdžiui: ry­žiai, bulvės, makaronai, duona, ankštiniai. Idealu - 5 porcijas per dieną.

Svorio netekimas galutinis 10 svarų

Jį keisti sausais pus­ry­čiais, riešutais, vaisiais. Švietimo priemonės Ge­rin­ti mi­ty­bą sie­kia­ma įvai­rio­mis švie­ti­mo prie­mo­nė­mis. Jie nag­ri­nė­ja tiek mi­ty­bos mo­ky­mo, tiek su­dė­tin­gus an­glia­van­de­nių kon­tro­lės klau­si­mus.

La­bai svar­bu yra at­sar­giai rink­tis prie­mo­nes, kad jos tik­tų vai­kui pa­gal am­žių, bran­du­mą, ir šei­mai.

Dėl to pri­ori­te­tai tu­ri bū­ti per­žiū­rė­ti ir tai­ko­mi iš nau­jo. Ne vi­sa­da yra įma­no­ma vai­kui ir šei­mai įgy­ven­din­ti vi­sus svei­kos die­tos as­pek­tus, ta­čiau mi­ty­bos tiks­lai tu­ri bū­ti de­ri­na­mi su ser­gan­čio­jo tė­vais.

gydytojas sveikata svorio metimas dublinas ga liekninantis po

Švie­ti­mo svar­ba tė­vams Ne­tur­tin­ges­nė­se ša­ly­se ska­ti­na­ma mo­ky­ti tė­vus, kad re­gu­liuo­tų sa­vo I ti­po dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų an­glia­van­de­nių var­to­ji­mą ir in­su­li­no po­rei­kį. Tur­tin­go­se ša­ly­se mi­ty­bos re­ko­men­da­ci­jos pri­tai­ko­mos kiek­vie­nam vai­kui ir jo šei­mai. At­si­ra­dus grei­to ir il­go vei­ki­mo in­su­li­nams, ga­li­ma pa­ge­rin­ti mi­ty­bos mo­ky­mą, kon­tro­liuo­ti an­glia­van­de­nių ko­ky­bę ir kie­kį, pa­gal tai do­zuo­ti in­su­li­ną.

Šei­mą rei­kia re­gu­lia­riai kon­sul­tuo­ti, ko­kį mais­tą pa­rink­ti ge­ros gli­ke­mi­jos pa­lai­ky­mui. Tai­gi kiek­vie­nai kul­tū­rai pri­tai­ky­ti­nas ati­tin­ka­mas švie­ti­mas. Nu­tu­ki­mas ir II ti­po dia­be­tas Nu­tun­ka­ma dėl to, kad per daug val­go­ma ir per ma­žai ju­da­ma; kuo to­liau, tuo šis reiš­ki­nys daž­nė­ja. Vai­kai II ti­po dia­be­tu su­ser­ga dėl per di­de­lio svo­rio ir dėl pa­vel­di­mu­mo. Nu­tu­ki­mo kon­tro­lės ir gy­dy­mo pro­gra­mos tu­ri įtrauk­ti vi­są šei­mą.

Tai ga­li bū­ti nau­do­ja­ma tiek I, tiek II ti­po li­gos pre­ven­ci­jai, kaip ir veiks­min­gos el­ge­sio kei­ti­mo stra­te­gi­jos. Pa­ste­bė­ta, kad kiek­vie­no šei­mos na­rio kū­no svo­rio kon­tro­lė bei svei­ka gy­ven­se­na duo­da ge­res­nių re­zul­ta­tų ne­gu tik ser­gan­čio­jo šiam tiks­lui de­da­mos pa­stan­gos. Kal­bant apie svei­ką mi­ty­bą, rei­kia ra­gin­ti dau­giau var­to­ti vai­sių, dar­žo­vių, ne­ka­lo­rin­gų už­kan­džių, ne­sal­džių gė­ri­mų ar van­dens, kon­tro­liuo­ti por­ci­jų dy­dį na­muo­se ir ki­tur.

Svar­bi na­mų ap­lin­ka, nes čia ug­do­mi mi­ty­bos įgū­džiai. Vai­kai įpran­ta prie tė­vų pa­rink­tų pro­duk­tų, ga­my­bos ir mitybos įpro­čių. Tai pa­sa­ky­ti­na ir apie po­mė­gį mankš­tin­tis. Jei­gu šei­mo­je mėgs­ta­mas spor­tas, jam ne­abe­jin­gi ir vai­kai. Pa­ra­ma ir ben­dra­vi­mas Vien tik ži­nios ne­pa­kei­čia val­gy­mo įpro­čių, tu­ri bū­ti ge­ro­kai mo­ty­vuo­ja­mi el­ge­sio po­ky­čiai.

Re­zul­ta­tai ge­rė­ja ta­da, kai dia­be­to kon­tro­lė­je ak­ty­viai da­ly­vau­ja tė­vai. Dėl to bū­ti­ni švie­tė­jiš­ki, sub­ti­lūs, vie­nas ki­tą re­mian­tys šei­mos na­rių san­ty­kiai, o gy­dy­to­jas pri­va­lo at­vi­rai, pa­ti­ki­mai, pa­gar­biai ben­drau­ti su vai­ku ir jo šei­mos na­riais. Tiks­las - ge­ra vai­kų svei­ka­ta Ty­ri­mais sie­kia­ma su­kur­ti to­kią mo­ky­mo pro­gra­mą, ku­ri už­tik­rin­tų mak­si­ma­lią ser­gan­čių vai­kų gli­ke­mi­jos kon­tro­lę ir svei­ką gy­ven­se­ną.

gydytojas sveikata svorio metimas dublinas ga sėdi riebalų deginimas

Ko­re­guo­ti­nas sės­lus vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mo bū­das, ne­tin­ka­mi val­gy­mo įpro­čiai, ven­giant bai­sių nu­tu­ki­mo ir dia­be­to pa­sek­mių. La­bai svar­bu veiks­min­ga in­ter­ven­ci­ja ap­sau­go­ti nuo kom­pli­ka­ci­jų vai­kus, nes jie ir taip yra la­biau pa­žei­džia­mi.

Puslapis 19 Ben­druo­me­nės pri­va­lo na­šiai dirb­ti Šio straips­nio au­to­rė Francine Kaufman prieš tris­de­šimt me­tų pra­dė­jo dirb­ti en­dok­ri­no­lo­ge Los An­dže­lo mies­te JAV.

Ta­da nu­tu­ku­sių vai­kų bu­vo ma­žai ir itin re­tai jau­nuo­liams diag­no­zuo­tas II ti­po dia­be­tas. Šian­dien kas tre­čias šio mies­to vakas per daug sve­ria ir ket­vir­ta­da­liui vi­sų be­si­gy­dan­čių­jų cen­tre yra nu­sta­ty­tas II ti­po dia­be­tas.

Jau­nų žmo­nių nu­tu­ki­mas ir II ti­po dia­be­tas epi­de­miš­kai plinta vi­sa­me pa­sau­ly­je. Ne­gan­dos ga­li­ma iš­veng­ti ku­riant ir įgy­ven­di­nant nu­tu­ki­mo ma­ži­ni­mo ir dia­be­to pre­ven­ci­jos stra­te­gi­jas vai­kams. Pa­stan­gos tu­ri ap­im­ti vi­sas ben­druo­me­nes - svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jas, li­go­ni­nes, po­li­kli­ni­kas, vy­riau­sy­bi­nes ins­ti­tu­ci­jas, mo­kyk­las, ver­sli­nin­kus, šei­mas ir kiek­vie­ną pa­sau­lio žmogų.