Ikon bi svorio metimas

Toliau ėjo politinių vadovų įvedimas, vadų pakeitimas ir bolševizacijos vykdymas per politrukus, spaudą, radiją, kinus. Ji pavyko puikiai: nusikaltlis liko patenkintas ir nesiliov dkojs. Senelis Kuzia pradjo juoktis, bet nepiktai. Čia pirmoje eilėje turima galvoje sunkioji bei karo pramonė ir geležinkeliai. Papuriau galv, nors jau sivaizdavau, kur link jis suka.

U tai jaunas nusikaltlis, senojo katorgininko kaimynas, j nuov. Prisimenu, kaip apie tai kalbjausi su seneliu Kuzia: pasakiau jam, jog, mano galva, udyti dl tokio nusiengimo yra ne teisinga.

Galima paprayti adyginti nuostolius u eidim ir pasityiojim. Be to, visuomet galima sumuti. Paprastai ga vs kail mogus t supranta. Senelis Kuzia buvo kitokios nuomons. Pasak man, kad esu pernelyg mogikas. Pernelyg mogikas ir per jaunas. Paaikino, kad klaidingu keliu pasuk jaunuoliai, nenorintys klausyti vyresni, daniausiai pakenkia sau ir greta esantiems monms.

Ukrainiei paaugliai buvo beutrauki pavoj daugeliui vaik i kit rajon. Jie bt pradj juos mgdioti, nes elgtis nemandagiai visuomet pa prasiau ir labiau norisi negu laikytis gero aukljimo taisykli. Taigi, tokiu savo elgesiu ukrainieiai dav pretekst suabejoti nusikaltli galia ir tvarka ms mieste. Paskui senelis pridr: - Be to, kodl apsimeta esantys juodaodiai amerikieiai, o ne, tarkim, iaurs korjieiai ikon bi svorio metimas palestinieiai?

A tau pasa kysiu kodl: tai mlas, per televizij, kin, laikraius ir visas kitas bjaurastis ateinantis i velnio. Garbingas ir savo vardo vertas mogus j niekada nelieia Amerika yra prakeikta, Dievo umirta alis, todl reikia ignoruoti visk, kas i ten ateina.

Tie kvaileliai linksminasi aisdami amerikieius. Neil gai trukus prads ir kalbti klykaudami kaip bedions Senelis Kuzia, kaip ir kiti ar galiu numesti svorio su vitamix nusikaltliai, nekent visko, kas amerikietika, nepritar aliai, kuri knijo pasau lin gali.

Igirds kalbant apie juos senelis Kuzia nu stebs sakydavo: - Kokio velnio visi lekia Amerik ir sako, kad ieko lais vs? Ms protviai Sibire slpdavosi mikuose. Jie juk ne bgo Amerik. Be to, kam sprukti i sovietinio reimo, kad patektum amerikietikj?

Tai tas pats, kaip i narvo itrks pauktis savo noru apsigyvent kitame narve Dl i prieasi emupyje buvo draudiama naudotis bet kokiu amerikietiku daiktu.

Amerikietiki automobiliai, be joki klii vainjantys visame mieste, ms rajon pa tekti negaljo. Taip pat buvo draudiami drabuiai, buitins technikos prietaisai ir visi kiti daiktai made in USA". Jie man patiko, bet negaljau j mvti.

Paslapiomis klausydavausi amerikietikos muzikos. Mgau bliuz, rok ir metal, taiau laikydamas namie diskus ir kasetes labai rizikavau. Jeigu tvas, surengs inspekcij mano slptuvse, juos rasdavo, pakeldavo audr.

Mudavo ir savo bei senelio akivaizdoje priversdavo mane savo rankomis sulauyti visus raus. Paskui vis savait kiekvien vakar turdavau jam ir kitiems eimos nariams po valand groti akordeonu rusikas melodijas ir dainuoti rus liaudies arba nusikaltli dainas. Mans neavjo amerikietika politika, tik muzika ir kai kuri raytoj knygos.

Kart nutaiks prog pabandiau tai paaikinti seneliui Kuziai. Tikjausi, kad jis, naudodamasis savo galiomis, galt padti man gauti leidim nesislapstant nuo ikon bi svorio metimas nari klausytis amerikietikos muzikos ir skaityti amerikietikas knygas. Senelis Kuzia pavelg mane taip, tar si biau j idavs, ir tar: - Vaikeli, ar inai, kodl siauiant marui mons degina visk, kas priklaus ligoniams?

Papuriau galv, nors jau sivaizdavau, kur link jis suka. Senelis Kuzia lidnai atsiduso ir baig: - Ukratas, Nikolajau, ukratas. Mes, paau gliai, vilkjome tikrai varganus drabuius, taiau tuo ir didia- voms. Kaip trofjus neiodavome senus savo tv arba vy resni broli iaugtus batus, nemadingus j drabuius, kurie turjo akcentuoti sibirietik kuklum ir paprastum. Ms seniai su pinigais elgdavosi labai savotikai. Buvome labai sena ir turtinga bendruomen, namai ms rajone buvo miliniki, mons bt galj sau leisti gyventi, kaip pas mus ir pas jus sakoma, tarsi inkstai taukuose".

Bt galj mgau tis visais gyvenimo malonumais, taiau pinigai buvo naudo jami keistai. Sibirieiai nepirko drabui, papuoal, brangi main, nelo.

Jie noriai leido pinigus tik dviem dalykams: ginklams ir staiatiki ikonoms. Visi turjome daugyb gin kl. Ir ikon, kurios kainavo labai brangiai. Visais kitais atvilgiais buvome kukls. Kukls ir unifor muoti. Virutiniai drabuiai buvo dviej ri: prastin vatin fufaika, im tasil, kuri SSRS laikais vilkjo pus jos gyventoj, nes j duodavo darbininkams, ir tulupas, verstos odos puskailiniai didiule kailine apykakle, kuri, jeigu spausdavo smarkus al tis, buvo galima pasikelti iki pat aki.

A neiojau imtasil, nes ji buvo lengvesn, todl galjau pakankamai laisvai judti. Avjome sunkius batus su kailiu viduje. Be to, kad nenual tume koj, dvjome ilgas vilnones kojines.

Manoji buvo labai grai, pasita i baltojo ermuonlio kailio. Nuostabiai ilta, lengva ir patogi. Vasar vilkdavome prastines mediagines kelnes ir, kaip numato sibiriei taisykls, visuomet segdavome dir.

Dir as sietas su mediotoj tradicijomis. Sibirieiams jis buvo kur kas daugiau nei vien tik skm lemiantis daiktas, diras simbolizavo pagalbos praym. Jeigu mediotojas pasiklysda- vo mike arba jam kas nors nutikdavo, priridavo dir savo uniui po kaklu ir pasisdavo namo. Kiti bendruomens nariai, pamat un grtant, suprasdavo, kad jo eimininkas pateko bd. Prie kelni paprastai vilkdavome baltus arba pilkus mar kinius staiu kaklu ir sagomis deinje pusje, vadinamus kosovorotka, kreiva apykakl".

Ant j - labai paprast lengv pilk arba juod vark, kokius vilki kareiviai. Galiausiai ne iodavome legendin sibiriei nusikaltli kepur, savoti k ms vliav, vadinam atuoniais trikampiais". Kepur sudaro atuonios mediagos skiauts, tarpusavyje susitos taip, kad sudaryt savotik kupol, kurio viruje prisiuvama saga.

ikon bi svorio metimas

Yra ir nedidelis snapelis. Kepurs gali bti tik viesios arba baltos spalvos. Rusijoje tokia kepur vadinama kepka, yra j vairiausi ri. Atuoni trikampiai yra tik sibirietikasis variantas. Kai kas nors nori ireikti paniek, savo prieo atuoni trikampi kepurs snapel lenkia tol, kol is deformuojasi ir sulta. Man atuoni trikampi kepur padovanojo dd. Ji buvo sena, kaip tik todl labai j mgau. Deja, mano galva buvo maa, todl, kad nesmukt ant aki, turjau usikiti j u aus. Labai dl to jaudinausi, nes maniau, kad taip neiojant ausys atlps visam laikui.

Taiau neturjau kito pasirinkimo: jeigu neusikidavau u aus, ji udengdavo pus veido.

Kart mama j susiaurino pagal mano galvos dyd. Tai buvo tikrai nuostabi diena. Atuoni trikampi kepur buvo tokia svarbi, kad apie j buvo pasakojamos istorijos ir kuriami posakiai. Nusikaltli argonu usidti atuonis trikampius" reikia vykdyti nu sikaltim arba dalyvauti nusikalstamoje veikoje. Laikyti a tuonis trikampius tiesiai" reikia bti budriam, saugotis kokio nors pavojaus.

Nusismaukti atuonis trikampius ant pakau io" reikia elgtis agresyviai, ruotis pulti. Atuoni trikam piai kreivai" apibdina ram atsipalaidavusio mogaus elges.

Usismaukti atuonis trikampius ant aki" reikia praneti apie btinyb dingti, slptis. Prikrauti atuonis trikampius" reikia gauti ko nors su kaupu. Kartais a prikraudavau savo kepur su kaupu tikrja to o dio prasme. Ji garsjo savo uogienmis. Atnedavome jai i kitoje ups pus je esani kolektyvini sod vogt obuoli, paddavome juos nulupti ir supjaustyti uogienei. Ji ikepdavo piroki, ma sausainiuk, daryt uogiene.

Kieme prieais jos namus visi sussdavome ratu ant ma taburei, virtuvs durys bdavo plaiai atlapotos, ant virykls nuolat kas nors kunkuliuodavo.

Traukdavome obuolius i mai, savo peiliais juos nulupdavo me ir mesdavome didiul puod su vandeniu. Kai is prisi pildydavo, uki ilgas medines lazdas, kurias naudodavome kaip rankenas, visi drauge nedavome puod vid.

Teta Marta mus myljo ir soiai maitindavo. Visuomet grdavo me namo prikimtais pilvais, rankose neini pyragaiiais. A savuosius susiddavau kepur ir pakeliui kramsnodavau. Nemaai nusikaltli tradicijas apdainuojani krini yra skirti stiebo ross svorio netekimas trikampi kepurei.

Tai patarls, eilraiai, dai nos. Kadangi daug laiko praleisdavau su senais nusikaltliais ir girddavau, kaip jie dainuoja arba deklamuoja eilraius, daugel j mokjau atmintinai. Mano mgstamiausia daina buvo tokia: Pamenu, ant galvos atuonis trikampius neiojau, Degtin griau ir rkiau tabak stipr, Pamilau savo kaimyn Nin Ir jau suja restoran.

Atuoni trikampiai buvo vis vyki centre. Kepur buvo minima visuomet ir visur, i jos buvo lainamasi vairiausiose situacijose. Daname ir nepilnamei, ir suaugusi nusikal tli pokalbyje buvo galima igirsti frazi: Tegul mano a tuoni trikampi kepur usiliepsnoja ant galvos, jeigu sakau neties" arba Te mano kepur nuplasnoja man nuo galvos", arba dar ikon bi svorio metimas variantas: Te mano kepur mane mirtinai udusina".

Ms visuomenje buvo draudiama prisiekti. Tai buvo laikoma savotiku silpnumu, eidimu sau paiam, nes tas, kuris prisiekia, sukelia tarim, jog sako neties.

Vis dlto pa augliams besikalbant tarpusavyje ne kart isprsdavo prie saika, ir prisiekiama bdavo kepure. Niekada nebuvo galima prisiekti motina arba tvais, kitomis giminmis, Dievu ir ventaisiais. Taip pat nebuvo galima prisiekti savo sveikata ar, dar blogiau, savo siela, nes tai buvo laikoma Dievo nuosa vybs gadinimu". Nelikdavo nieko kita, kaip isilieti ant savo kepurs. Net ir dabar, kai tai prisimenu, neturiu alio supratimo, kaip Melas galjo sivaizduoti, kad gali vienu uoliu veikti keturi metr aukio klit.

Taiau tuo metu kur kas labiau mane jaudino kitas dalykas: kaip Melas atliks veiksm su ke pure, jeigu pralaims laybas, nes Amras buvo didiausias ir pikiausias ms rajono uo. Apie j skland siaubing istori j. Amras buvo vokiei aviganio ir uns, kurio veisl Sibire vadinama Alabaj - vilk triukintojas", - mirnas. Paprastai jis ramiai vaiktindavo savo eimininko kieme, taiau kartais tapdavo nevaldomas.

Ypa tuomet, kai igirsdavo vilpuko gars. Kai jis kak upuol, du kartus buvo bandyta un nu auti, bet jis igyveno, nes, ikon bi svorio metimas sakydavo mano tvas, kuo daugiau kart t gyvul auni, tuo jis darosi stipresnis". A be proto bijojau to vriko uns. Kart maiau, kaip jis perplau k up, nugalabijo ok ir sudrask j gabalus, tarytum ioji bt buvusi skudurin.

ikon bi svorio metimas

Taigi, dl ivardyt prieasi Melo mintis man atrod daugiau nei kvaila. Melas paband. Paskui atsisdo ant ems ir padar ivad: Po imts, i tikrj aukta. Man niekaip nepavyks.? Pabandiau igelbti padt ir tariau, kad buvo labai juokinga, bet jau galime grti namo.

Melas pritrenk mane savo bukumu. Pasak, kad dabar garbs reikalas laikytis priesaikos. Norjau ir juoktis, ir verkti. Kiti du draugai, Bes ir Di- ditas, nenustygo vietoje ir jau sivaizdavo vairiausius bdus, kaip Melas galt pabandyti prisiartinti prie uns ir efekty viausiai vykdyti savo prakeikt plan. Trijul ingsniavo prie ais mane, tuodu pasakojo Melui visas operacijos smulkme nas, o a kaip mkla vilkausi i paskos. Prijome Maro namus. Melas perlipo tvor ir nuoko kiem.

Paties Maro namie nebuvo, nebuvo ir tinkl, kuriuos paprastai laikydavo itemps ant tvoros. Vadinasi, buvo ijs vejoti. Amras guljo susiriets prie dur. Siaubingai baisiame jo snukyje atsispindjo velni ironija. Jis dmiai velg mus ir band suprasti, kaip atliksime atuoni trikampi kepurs kiimo jam pasturgal operacij.

Melas ar tinosi prie Amro, o is net nejudjo. Su kiekvienu ingsniu Melas darsi vis drses nis. I pradi atrod, kad bijo adikti staigesn judes, ir slinko ltai kaip vlys, o paskutinius ingsnius beveik nuuoliavo visas patenkintas, kad uo nereaguoja. Kai Mel ir Amr skyr ne daugiau kaip pora metr, Di- ditas sikio du pirtus burn ir suvilp taip aiiai, kad man net plaukai pasiiau. Pamaiau, kaip per kelias akimirkas Melas stebuklingai perskriejo tvor, pravilp man vir galvos ir kakta atsitrenk nuo kaitrios vasaros sauls ilus asfalt.

Varteliai, kuriuos smarkiai tranksi Amras, m linkti nuo sunkaus jo kno. Savo sit uo palydjo keistu balsu, kokio niekada nebuvau girdjs sklindant i jokio gyvno. Tai buvo panau mogaus kriokim, sumius su palusi ir siutusi gyvn bals choru.

Tarsi dramblys, litas, vilkas, lokys ir ar klys varytsi, kas garsesnis. Jeigu kas nors t akimirk mans bt paklauss, koks galt bti velnio balsas, biau pasa ks - toks, kaip Amro. Melo kelns buvo prapltos ties upakaliu, o pro skyl buvo matyti raudoni kraujo dryiai - Amro letenos palikti pdsakai. Laimei, vartai buvo udaryti, nes jeigu jie bt buv atviri, Amras bt visus mus sudrasks gabalus.

Melas pralaimjo laybas, taiau mes, ivyd tok juoking spektakl, jam atleidome. Bdamas dvylikos prisiviriau kos. Buvau teisiamas u grasinimus vieoje vietoje", pasiksinim nuudyti su sun kiomis pasekmmis" ir, inoma, u pasiprieinim valdios pareignui, vykdaniam pareig saugoti viej tvark".

Tai buvo pirmoji mano baudiamoji byla ir, atsivelgs aplinky bes a buvau paauglys, o auka - u mane pora met vyresnis anksiau teistas asmuoteisjas nusprend paskirti bausm, kuri ms argonu vadinama paglostymu". Nepasodino ka ljim ir. Reikjo tik laikytis savotikos asmenins komendanto valandos: bti namie nuo atuntos valandos va karo iki atuntos valandos ryto, kart per savait nueiti ne pilnamei skyri ir lankyti mokykl. Taip gyventi turjau pusantr met, paskui galjau grti prastin ritm.

Metus viskas klojosi puikiai, kaip manydamas stengiausi nesivelti nemalonumus. Svar biausia, pats sau sakydavau, nebti nutvertam toli nuo nam netinkamu laiku ir jokiu bdu nesipainioti kok nors rimt reikal. Vien popiet pas mane atjo Melas ir kiti trys draugai. Su sirinkome kieme ir susdome ant suoliuko po mediu aptarti nemalon nutikim, vykus prie savait su grupele paaugli i Tiraspolio.

Turjome vien draug, kuris ms rajon buvo atsikls neseniai. Jo eima buvo priversta isikelti i Sankt Pe terburgo, nes tvas turjo nemalonum su policija. Jie buvo ydai, taiau dl ypating aplinkybi ir ioki toki bendro verslo reikal sibirieiai rpinosi j saugumu. Ms draugas buvo trylikametis vardu Lioza.

Lioza yra senovinis ydikas vardas. Berniukas buvo labai udaras ir silpnas. Turjo sveikatos problem: buvo beveik kurias ir neiojo didiulius akinius, todl sibiriei bendruomen i karto velg j su uuojauta ir supratimu, kaip visus ne galiuosius.

Pavyzdiui, mano tvas vis primindavo man juo pasirpinti. Sakydavo, kad, jeigu kas nors j upult ar eist, nedelsdamas griebiausi peilio. Viskas, k saky davo, skambdavo tikinamai. Ne veltui i karto pakriktijo me j ikon bi svorio metimas pravarde: Bankininkas. Lioza visur eidavo su mumis. Niekada nesinedavo peilio ar kitoki ginkl ir net nemokjo mutis, utat visk inojo. Buvo kaip vaikiojanti enciklopedija. Nuolat pasakodavo is torijas i knyg: kaip gyvena ir dauginasi vabzdiai, kaip gy vnai susiburia bandas, kodl paukiai migruoja ir panaiai.

Pamenu, kart jam pavyko nemanomas dalykas: iaikinti Melui, kaip dauginasi sliekai hermafroditai. Utruko gan il gai, taiau galiausiai jam pavyko. Melas vaikiojo kaip aibo trenktas, tarsi vienu metu jam bt pasirod Jzus, Dievas Ikon bi svorio metimas vas ir Mergel Marija.

Vis kartojo: Tai bent istorija! Sliekai neturi eimos! Neturi nei mamos, nei tio, visk daro patys! Gebjimas k nors, net ir pat menkiausi dalyk, iaikinti mano draugui Melui neabejotinai reik nepaprastas mogi ksias ir intelektualines savybes.

Melas ir kiti trys biiuliai - Bes, Diditas ir Kapas - papasakojo man, kad Lioza vienas buvo nuvaiavs Tiraspol, kassavaitin sendaiki turg. Lioza buvo aistringas kolekcionierius ir norjo apsimainyti pato enklais. Grtant autobuse j upuol kvaili gauja. Jie j sumu laimei, nelabai stipriai, tik vo kelis antausius ir atm pato enkl album. Susitarme susitikti t pat vakar su kitais ms rajono paaugliais ir surengti bau diamj ekspedicij Tiraspol. Miestas buvo didesnis u msik ir visikai kitoks.

Tiraspolio gyven tojai neturjo nieko bendra su nusikalstamu pasauliu. Ten buvo daug ginkl fabrik, karini dalini ir vairiausi konto r. Taigi, visi gyventojai buvo arba darbininkai, arba karinin kai.

Ms santykiai su to miesto vaikais buvo labai prasti. Va dindavome juos mamyts sneliais", oiais", bekiauiais". Tiraspolyje negaliojo nusikaltli statymai, ginantys garb ir pagarb, o paaugliai elgdavosi kaip tikr tikriausi gyvuliai. Ne be reikalo niekas i ms nenustebo, igirds, kas nutiko Liozai, - buvo visikai normalu, kad Tiraspolyje koki nors unsnuki gauja k nors upuola. Nujome Liozos namus nordami pairti, kaip jis lai kosi, ir paklausti, ar nort vaiuoti drauge su mumis, kad pa dt atpainti upuolikus.

Jo tvui papasakojome, kad rengia ms vaiuoti Tiraspol vykdyti teisingumo: nubausti tuos, kurie upuol jo sn. Liozos tvas leido jam vaiuoti drauge ir visiems palinkjo skms. Jis labai diaugsi, kad Lioza turi toki draug kaip mes, nes nuoirdiai tikjo sibirietika iti kimybs grupei filosofija.

Lioza nieko nepasak. Pasim striuk ir ijo drauge su mumis. Visi kartu sugrome mano namus ir visk suplana vome. Madaug atunt valand vakaro prieais mano namus susirinko kokios trys deimtys draug. Gal geriau lik namie? K gi galjau atsakyti? Greit apsisuksim ir grim Varg mama, niekada nedrso pasiprieinti ikon bi svorio metimas sprendi mams, dar ir dl to ji tiek prisikentjo.

Turjome tiksl: Tiraposlio priemiesio parke buvo tokia ikon bi svorio metimas, kur vakarais rinkdavosi miesto kvailiai. Ta vieta vadi nosi Poligonas". Paaugliai ten paprastai vaindavosi moto roleriais, ant lauo kepdavo ms ir niekieno netrukdomi iki vlumos vartodavo alkohol bei narkotikus. Reikia pasakyti, kad nors ten visuomet bdavo daug mo ni, mes vaiavome sitikin, jog vykdysime teisingum, pa- ssime chaos ir visus sumalsime, nes puikiai inojome, kad to miesto gyventojai nelaimje nesivienija.

Jie rinkdavosi gru pes tik nordami pasiausti ir pasilinksminti, taiau kai ateida vo laikas suvesti sskaitas, kiekvienas isilakstydavo kas sau. Nenordami kristi ak miest pasiekme marrutiniu au tobusu. Paskui, pasidalij po penkis, patraukme park. Me las parod man bgnin pistolet su penkiais oviniais.

Tai buvo senas, nedidelio kalibro ginklas, kur meiliai vadindavau prieistoriniu". Buvo akivaizdu, kad jis nekantravo ikrsti k nors bjauraus. Melai, juk ne kar einam! Slpk t d, kad daugiau nematyiau Dar bdamas maas imokau i savo dds, kad pistoletas, kaip ir pinigin, itraukiamas tik tuomet, kai btina panaudoti, o kitaip elgiasi tik idiotai. Dl Dievo meils, Melai, jie alko holikai ir narkomanai, deda kelnes pamat savo pai el, nejaugi tau ne gda prie 25 svarų svorio metimas per 2 mėnesius isitraukti pistoleto?

Jam buvo nemanoma k nors iaikinti. Jeigu pamatysiu tave j naudojant, daugiau niekada su manimi nebesisveikink, - trumpai nukirtau. Vis dl to inok, kad kiekvienas gali daryti tai, k nori, - biiulis ban d pamokyti mane ms statym.

Kiekvienas gali daryti k nori, jei yra vienas. Kai bna drauge su kitais, privalo grietai laikytis taisykli.

Tad nebesiginyk Lily marston svorio netekimas itaip galjau tiktis, jog mintis tarsi aidas nuskambs jo galvoje.

Prij park vl susibrme j vien grup. Pagrindiniai", kitaip tariant, tie, kurie tarp paaugli buvo atsakingi, buvo me tik a ir Jurijus, kitaip vadinamas Gagarinu", jis buvo trejais metais u mane vyresnis. Turjome nusprsti, kaip tiksliai nustatyti Liozos upuolikus ir kaip juos paskatinti pasirodyti. Per tris sekundes visi isilakstyt, o mes liktume su dviem niekuo dtais nusitaiusiais idiotais rankose Norjau pasilyti kit plan, taiau turjau tai padaryti atsargiai.

Mano galva, jo skm priklaus iskirtinai nuo Lio zos. Paklausykite, basakojai, sugalvojau vien dalyk, ku ris garantuotai suveiks, taiau tam reikia, kad vienas mo gus bt labai drsus.

Tu, Lioza. Reikia, kad parodytum, k gali, - tars pavelgiau j jj. Iki pat viraus usagstyta striuke, storais akini stiklais, su kuriais atrod klaikiai, ir eto deimtmeio aktori stiliumi kirptais plaukais.

Jis buvo visikai kitoks. Prijo ariau, kad geriau gir dt, k sakau. Tie unsnukiai tave pamatys ir ga rantuotai k nors darys, o mes juos atpainsime. Apsupsime teritorij ir pasislpsime u medi, bsime pasiruo veikti Vos tik juos pamatysi, auk, vilpk, ir mes akimirksniu upul- sime. Visa kita jau Viepaties rankose Puikus planas, jeigu Lioza sutinka, - tar Gagarinas, laukdamas, k is pasakys. Lioza pasitais akinius ant nosies ir apsisprends ikon bi svorio metimas balsu tar: - inoma, sutinku.

Tik paskui, kai uvirs jovalas, neinau, k daryti. Nemanau, kad mokiau k nors primuti, niekada nesu to dars Negaljau atsistebti to berniuko savigarba. Jis sak apie save gryn ties ir visikai nesibaimino. Idst faktus ir tiek. Mano pagarba jam vis labiau augo.

Bes bus greta ta vs, jeigu kam nors kilt noras tave vytis. Gagarinas dav Besai enkl, pirtais rodydamas j akis, o paskui j Lioz. Prijome medius, u kuri plytjo asfal tuota aikt.

Jos pakraiuose ratu sustatyti suoliukai skend jo murzinoje geltonoje lemp viesoje. Buvo girdti muzika, ant suoliuk, ems ir motoroleri sdjo paaugliai. Gal kokios penkios deimtys. Tarp j buvo ir mergin. Visi labai atsipalaidav. Pasidalijome eias gru pes ir apsupome teritorij. Nutaiks tinkam moment peiu velniai stumteljau Lioz.

Jis linkteljo ir nujo j prie lauko pus. Vos tik Lioza ijo j atvir viet, aiktje susirink paau gliai subruzdo. Kakuris pakilo nuo suoliuko ir m smalsiai nuirinti, kiti rod j Lioz ir juoksi. Viena mergina kaip iprotjusi m klykti, juoktis ir agsti tuo paiu metu. Buvo akivaizdiai girta. Man jos balsas i karto sukl leiktul, primin prarkyt suaugusios alkoholiks bals, buvo labai iurktus, visikai nemoterikas. Atjo tas piderastas i autobuso! Gro at siimti savo markui!

Mergina blogai tar r, dl to jos kalbjimo maniera atro d dar ir iek tiek komika. Mes visi buvome sutelk dmes, pasiruo pulti, kai tik su prasime, kas tas tipas, kur ji kreipsi.

Ilgai laukti nereikjo. Padjo instrument al ir iplstomis rankomis, tarsi sutiks sen draug, lengvu teatraliku ings niu patrauk prie Liozos. Maasis kals vaikas! Nuspren dei vakar nusiudyti?. Par trenk j emn ir paleido serij greit spyri veid. A taip pat iokau i u medi. Akimirksniu visi atsidrme aiktje ir apsupome prieus. Juos apm panika. Kai kurie, bandydami sprukti, puol i pradi vien pus, paskui kit, bet vos tik atsidurdavo prie kur nors i ms, tuoj pat atsitraukdavo.

Staiga tarp t i Poligono atsirado grupel ryting" vaikin, uvir tikros mutyns. Maiau muojant daug peili, isitraukiau savo pik ir a. Diditas prisigretino prie mans ir petys pet skverbms pirmyn, smgiavome visas puses ir stengms ivengti ret kariais pasitaikani mums skirt smgi.

Daugelis prie, pasinaudoj tinkamu momentu, pradjo neti kudai. Prie tai rkusi mergina buvo tokia girta, kad bgdama pargriuvo, o kakuris i jos draug umyn jai ant galvos. Girdjau, kaip ji sukliko, o paskui ant jos plauk pa maiau krauj. Galiausiai prie liko koks dvideimt, ir, kaip pas mus sa koma, gerai juos paukavome".

Daugelis buvo peiliu sueisti veid ar kojas, kai kuriems perpjauti keli raiiai. Paprastai mutyni pabaigoje, suprats, jog nebra ko muti ir laikas sustoti, Melas kaip nors pademonstruodavo savo fizin jg jis buvo tikras gyvulys.

Trylikos met svr beveik atuoniasdeimt kilogram, visas buvo vieni raumenys, iskyrus smegenis. Jam tai buvo graus bdas ubaigti m: parodyti pasauliui, kad jis pals, agresyvus ir pats blogiau sias. Trumpiau tariant, nordavo pasirodyti. Riaumodamas kaip ts siaubnas ir bjauriuoju savo vei du darydamas keistas grimasas, Melas iupo rami ramiausiai stovint motoroler, pakl iki krtins, paskui, pabgjs ko kius penkis eis metrus, nusvied j ant grupels prie, su sispietusi gulomis, kaip juos buvome palik.

Na, jie tsojo ant asfalto ir masaavosi aizdas. Motoroleris nukrito su didiausiu trenksmu. Vienam vai kinui pataik galv, o kitiems vairias kno vietas. Tie, ku riuos kliud, visi choru pradjo rkti i skausmo. Melas ka kodl kaip pamesti riebaliukus t riksm dar labiau supyko ir pradjo juos dauyti su nepaaikinamu niriu.

Galiausiai ulipo ant motorolerio ir m iauriai okinti ant jo taip pat ir ant vaikin. Anie vargeliai beviltikai klyk ir maldavo nustoti kankinti. Mes esame i emupio. Js nuskriaudte ms brol ir u tai niekada neisimoksite! Kit savait penki i js, lykts piderastai, ateis ms ra jon neini penkiais tkstaniais doleri, kuriuos sumoksite ms bendruomenei u sukeltus nepatogumus. Jei to nepada rysite, kiekvien savait sistemingai kartosime ias skerdynes, kol igalabysime po vien visus kaip nieuotus unis! Iki pasi matymo ir labos nakties!

Jautms esantys nenugalimi empionai. Buvome tokie pa tenkinti veiksmo eiga, kad namo patraukme visa gerkle dai nuodami sibirietikas dainas.

Mums atrod, kad gyvenime nebus laimingesns akimirkos. Vos ij i parko, prieais save ivydome madaug deimt policijos main. Policininkai buvo isirikiav u main ir laik mus nutaikytus ginklus. Kakas udeg labai stipr ibint, kuris visus mus apakino.

Nepastamas balsas suu ko: - Traukite ginklus i kieni, jeigu kas nors apsimes kvai liu, suvarpysime kaip rt! Nesielkite kaip ikniai, ia ne js kiemas!

Paklusome ir visi numtme savo ginklus ant ems. Per kelias sekundes susidar nemaa peili, kastet ir pistolet krvel. Visi buvome nuveti nuovad. Galvojau apie savo pik. Peil, kur taip mgau ir kuris man buvo toks svarbus. Daugiau tikrai jo nematysiu. Net nesusimsiau apie tai, jog dl savo padties galiu patekti ka ljim. Nuovadoje mus pralaik dvi dienas. Mu, udar ankta me kambaryje be maisto ir vandens. Nuolat ateidavo ko nors isivesti i kambario, o paskui j parvesdavo atgal sudauytu veidu.

Niekas i ms nepasak tikro savo vardo, adresus taip pat nurodme klaidingus. Nemelavome tik, kad esame i sibirie i bendruomens. Ms statymai leidia nepilnameiams kalbti su policininkais. Pasinaudojome ia galimybe ir juos apmulkinome, itaip apsunkindami j darb. Melas nenorjo nurimti ir band pulti policininkus, ie j labai smarkiai sumu, dau pistolet buomis per galv ir j praskl. Galiausiai mus visus paleido, pasakf, kad kit kart nuga ikon bi svorio metimas.

Ialk, pavarg, isek nuo smgi ir tampos, grome namo. Tik tuomet, kai merddamas vilkausi savo rajono gatv mis, staiga suvokiau, kad man labai pasisek. Jeigu ikon bi svorio metimas bt nustaiusi mano tapatyb, biau turjs maiausiai penkerius metus praleisti ant medini kurio nors nepilname i kaljimo gult. Stebuklas - pats sau kartojau, - tikr tikriausias stebuklas, kad po toki vyki esu laisvje. Vis dlto nenustojau galvoti apie savo pik, tarytum many je bt atsivrusi juoda duob, tarsi bt mirs man artimas mogus.

Pdinau namo vilgsn nudelbs koj pirtus. Man buvo gda, atrod, kad visas pasaulis mane smerkia u tai, jog nesugebjau isaugoti savo piko.

Grs namo atrodiau kaip vaiduoklis - permatomas ir be gyvybs diaugsmo.

ikon bi svorio metimas

Mano dd Vitalijus ijo verand ir nusiypsojs pasak: - Negaliu patikti! Nejaugi vl atidar Auvico koncentra cijos stovykl? Kaip ia atsitiko, kad a nieko apie tai neinau? Troktu tik miegoti Deja, jei duodi lazd, gali j ir gauti Tokios gyvenimo taisykls Dvi dienas i eils nieko neveikiau, tik miegojau ir val giau.

Buvau visas sudauytas. Kiekvien kart versdamasis ant kito ono, tvirtai suksdavau dantis. Kartkartmis mano tvas ir dd {kidavo galv kambar ir traukdavo mane per dant: - Va dabar, kai puikiai ikartas kailis, tikrai gerai jauiasi Ar tau dar neatsibodo? Tik giliai atsidusdavau, o jie su kiek vienu mano atodsiu kikendavo. Trei dien trokimas grti normal gyvenim anksti itrauk mane i lovos. Buvo beveik eta valanda ryto. Visi, iskyrus senel Boris, kuris jau ruosi usiimti gimnastika, tebemiegojo.

Man maud vis kn. Jausmas jau visai kitoks nei skausmas, taiau vis tiek buvau visas sukaustytas, buvo sunku atlikti bet kok judes. Judjau ltai, kaip senolis, bijan tis prarasti pusiausvyr. Nusiprausiau ir vonios kambario veidrodyje atidiai api rjau savo veid. Mlyn nebuvo tokia didel, kaip galvojau, beveik nebuvo matyti. Ant deins rankos juodavo kitos dvi mlyns.

~ENGSUB~[MMA2018] iKON's BI wins BEST SONGWRITER AWARD

Viena j buvo aikiai aulinio bato pado formos. Ma tyt, kai mane mu, vienas i ment primyn rank: jie taip danai darydavo. Siekdavo sukelti skeveldrin l. Paprastai tokie liai blogai sugyja, tuomet nebesugebi tvirtai sugniauti kumio ir laikyti ginklo.

Laimei, man teko tik mlyns, nebuvo nei l kaulai, nei patempti raiiai. Tu rjau dar vien didiul mlyn tarpukojyje, tiesiai po savo vyrikuoju pasididiavimu. Atrod, kad prie mano kno pri lips kakas juodas. Vaizdelis buvo nekoks ir ypa skaudjo lapinantis. Na, galjo baigtis ir blogiau.? Galbt eidamas per rajon dar pa- klausinsiu, kaip laikosi mano draugai. Eidamas i nam maiau, kad senelis kieme daro gimnas tikos pratimus.

Knygos.lt - SEO Checker

Senelis Borisas buvo tvirtas kaip uola, nerk ir neturjo kit aling proi, buvo visapusikas sveikuolis. Usiiminjo prastomis ir savigynos imtynmis, taip pat dziu do.

Perteik iuos pomgius ir visiems kitiems eimos nariams. Manktindamasis paprastai nesustodavo net akimirk, todl pasisveikinome tik vilgsniu. Gestais parodiau, kad ieinu, o jis man tik nusiypsojo. Pasukau gatvel, vedani prie ups. Eidamas pamaiau prie kampo, greta Melo nam dur, stovint masyv jo silue t.

Buvo ikon bi svorio metimas, tik su glaudmis. Kalbjosi su vienu paaugliu i ms rajono, draugu, pravardiuojamu Lenku. Rod jam visas savo mlynes ir, smarkiai gestikuliuodamas, ore muda mas sivaizduojamus prieus, pasakojo, kas nutiko. Melo galva buvo susita kokia deimia sili. Bjaurus veidas ypsojosi, o atuoniasdeimt procent kno buvo mlynos, vietomis alsvos, o kai kur tamsiai juodos spal vos.

Vis dlto, nepaisydamas fizins bkls, jis buvo puikai nusiteiks. Pirmieji odiai, kuriuos man itar, buvo: - ventasis Kristau, varg tavo motina! Tik pairk, kaip atrodai! Mane sum juokas. Lenk taip pat: raitsi kvatodamas, o i aki jam tryko aaros.

Ar nematei savs veidrodyje? Ir dar sakai, kad tai a blogai atrodau! Apsirenk, eime prie ups An vakar gavau u jus visus!

Nuskubjo rengtis, o paskui nujome prie ups. Beeinant papasakojo ir apie kitus: visi laiksi gerai, buvo iek tiek ap lamdyti, bet jautsi normaliai. Gagarinas jau kit dien po mutyni nuvaiavo j Kaukaz, vien ms miesto rajon, su kakuo i ten suvesti sskait. Geriausiai i hibiscus numesti svorio laiksi Lio za ir Bes, kuriems stebuklingai pavyko pasislpti, ir policija j nebuvo sulaikiusi.

Juodu neturjo n menkiausio drski mo. Atjome prie mano valties. Pt gaivus vjelis, rytas buvo puikus, saul kilo vir ems ir viskas aplink skendjo taikioje viesoje. Melas oko valt ir isities jos priekyje, uverts pilv vir velg giedr dang: vadinasi, sutinka.

Pamiau irkl ir juo atstmiau valt nuo kranto, paskui sto vdamas miau ltai irkluoti. Vjas pt man veid, buvo ma lonus ir atpalaiduojantis. U deimties metr nuo kranto pa jutau, kad ups srov stiprja, tad jungiau varikl ir palengva didindamas greit pasukau prie srov senojo tilto link.

U- sivilkau striuk, kuri visuomet laikydavau valtyje. Priplauk tilt apsukome didel rat ir, ijung varikl, leis damiesi neami srovs plaukme atgal.

Irklavau tik kartkart mis, kad pareguliuoiau krypt. Laiveliui ltai plaukiant e myn upe retkariais okdavome vanden paplaukioti. Van denyje jauiausi saugus, sikibs valt arba plduriuodamas kiek tolliau leidausi neamas srovs.

Ups vanduo man buvo patys geriausi vaistai pasaulyje, biau galjs itaip plaukioti itis dien. Kai parplaukme krant, Melas ioko i valties ir pasak nors eiti aplankyti savo senos tetos, gyvenanios netoliese, kuri nuolatos skundiasi, kad niekas pas j neusuka.

A nu sprendiau eiti pas senel Kuzi papasakoti visko, kas mums atsitiko. Trumpiau tariant, abiem parpo savi senoliai. Sibiro urk bendruomenje santykiai tarp vaik ir sen moni yra labai svarbs. Kaip tik todl yra daug paproi ir tradicij, suteikiani galimyb didiul patirt turintiems seniesiems nusikaltliams dalyvauti aukljant vaikus net ir tuomet, kai tarp j nra kraujo ryio. Kiekvienas suaugs nusikaltlis paprao kurio nors seno nusikaltlio, paprastai tokio, kuris neturi eimos ir gyvena vienas, padti auklti vaikus.

Danai siunia iuos pas j, kad nunet maisto arba padt tvarkytis namuose. Sibiriei kalba tokie santykiai vadinami skaptavimu", nes jaunuolio aukl jimo procesas labai primena darb su medio pliauska, kuri skaptuojama tol, kol tampa meno kriniu ar naudingu daik tu. Taip pat is odis vardija aukiausius nusikals tamo pasaulio rangus. Tuomet prie odio senelis" prideda mas ventasis" arba Palaimintasis" ir i karto tampa aiku, kad kalbama apie taking nusikaltl. Seneliu vadinamas ir garbaus amiaus ugdytojas, bet jis niekada nevadinamas tie siog seneliu, visada pridedamas jo vardas arba pravard.

Kaip jau supratote, mano asmeninis ir mylimiausias ugdy tojas buvo senelis Kuzia. Kiek save atsimenu, tvas visuomet mane vesdavosi pas j.

Senelis Kuzia buvo labai gerbiamas nusikaltli bendruomenje. Usitarnauti i pagarb jam padjo pats likimas, nepagailjs skausmo ir pasiaukojimo, kuriuos jam teko patirti bendruomens labui. Niekas neinojo, kiek seneliui Kuziai met. Jo mama mir, kai jis dar buvo labai maas, o tvas netrukus buvo su audytas.

J vaikin mons tiksliai neinojo, kiek jam tuo met buvo met. Kryius buvo senojo sibiriei tikjimo, i pradi prieinosi caro valdiai, o paskui komunistams. Senelis Kuzia man pasako jo, kad Sibire n vienas nusikaltlis niekada nepalaik jokios politins jgos. Visi gyveno laikydamiesi tik savo pai sta tym ir kovodami su bet kokia valdia. Visais laikais Sibiras labai masino rusus savo itekli turtingomis emmis. Sibire, be gyvn, naudojam kaili pramonei, buvo daug aukso, deimant, angli.

Vliau buvo atrasta naftos ir duj. Visos vyriausybs siek kaip galdamos geriau inaudoti region ir, inoma, nesiskait su jo gyventojais. Rusai atvaiuodavo, pa sakojo senelis Kuzia, pasistatydavo savo miestus vidury mi k, irausdavo em ir traukiniais bei laivais isigabendavo lobius. Patyrusiems Sibiro nusikaltliams, kuri protviai itisus imtmeius apiplindavo i Kinijos ir Indijos traukianius krovini karavanus, buvo ikon bi svorio metimas nesunku apiplti ir rusus.

To laikotarpio urk filosofija, j realybs suvokimas buvo vadinamas Didiuoju susitarimu". Tai buvo savotikas ge neralinis planas, kuriuo remdamiesi visi nusikaltliai galjo aktyviai prieintis valdiai nuolat piedami traukinius ir kito kias transportavimo priemones. Pagal senuosius nusikaltli statymus, viena gauja negaljo vykdyti apiplimo daugiau negu kart per eis mnesius.

Didysis susitarimas i taisykl paalino ir suteik gaujoms galimyb plimus rengti nuolat, nes tikslas buvo ne praturtti, o istumti i Sibiro ru sus okupantus. Senieji nusikaltliai prisijung prie jaunj, ir gaujos tapo labai didels. Garsiausios buvo Angelo, Tigro ir Taigos grupuots.

Kryius turjo maesn gauj, sudaryt i koki penki de imi vyr. Jie puldindavo tolimj reis traukinius ir tuos, kurie i deimant kasykl, buvusi ant Lenos ups kranto, kursuodavo Piet Sibiro region, vadinam Altajaus kratu.

Vien dien jie padar klaid ir ijo i miko. Tuomet susi dr su komunistinio reimo kariuomene. Band atsilaikyti, bet komunist buvo daugiau: juos apsupo. Beveik visi uvo myje. Urkos niekada nepasiduodavo. Pasidavim jie laik g dingu, niekingu dalyku. Jeigu matydavo, kad padtis darosi kritika, vienas su kitu atsisveikindavo, palinkdavo skms ir puldavo m, kol prieas juos nuudydavo. Galimyb igy venti atsirasdavo tik tuomet, jeigu tave sugaudavo dl to, jog buvai sueistas.

Jeigu buvai sueistas ir tave pagavo, tai nelai koma niekingu dalyku. Vie nas j buvo Kuzia. Jis buvo kontzytas ir nualpo. Nordami visiems sibirieiams parodyti, kaip elgiamasi su besipriei naniais valdiai, Tagilo mieste, kurio gyventojai pasidav rusams, o ie visur pristat karini padalini ir policijos nuo vad, komunistai sureng pavyzdin liaudies" teism kali niams.

Daug moni nujo pasiirti teismo proceso, nes dauge lis sibiriei myljo urkas ir palaik j kov su komunistais. Teisjas ir jo taryba", kuri sudar liaudies atstovai", i noma, buvo komunistai. Visiems trims skyr mirties bausm. Bausm - buvo sakoma nuosprendyje - turs bti vykdyta kit dien suaudant prie senosios geleinkelio stoties sie nos. Rytojaus dien ten susirinko daugyb moni. Akcen tuodami savo prieikum komunistiniam reimui daugelis atsine ikon, o kryius, kuriuos neiodavo pasikabin ant kaklo, isitrauk ant markini viraus.

Moterys raudojo ir pra suteikti malon, vyrai meld Viepat priimti tuos tris vergus, kurie netrukus bus neteisingai nuudyti. Atmosfera buvo labai kaitusi. Policijos nuovada net atsiunt pastipri nim, tursiant imtis veiksm, jeigu minia pasidaryt pavo jinga.

Gal gale atve nusikaltlius. Ilaipino juos i mainos ir sustat surakino grandinmis. Paskui teisjas perskait baudiamj nuosprend ir galiojo policininkus nedelsiant j vykdyti.

Visi trys buvo nugrti veidu sien, taiau n vienas j nenorjo itaip stovti, todl atsigr egzekucij vykdani komand. Minia m mtyti kryius nusikaltliams po kojo mis ir melsti Viepaties malons.

Du nuteistieji krito ant ems negyvi, taiau treiasis, stovjs vi duryje, ir toliau stovjo ir ikon bi svorio metimas mones. Visi jo markiniai buvo kruvini, kne iojjo atuonios aizdos, ikon bi svorio metimas jis nekrito. Stovjo ir nejudjo, giliai kvpavo altu ryto oru. Tai buvo Kuzia, jaunas sibirietis i urk genties. Soviet Sjungos statymai numat, kad mirties nuospren dis gali bti taikomas ir vykdomas tik vien kart.

Jeigu nu teistasis igyvendavo, jis turdavo bti paleidiamas laisv. Dl ios prieasties po daugelio met komunistai pradjo au dyti nuteistuosius i puss metro atstumo ir tiesiai galv: kad bt ivengta keblios padties.

Jiems Kuzia tapo simboliu, gyvu rodymu, kad Dievas yra, kad iklaus j maldas ir paro d savo gali. Nuo tos dienos kiekvienas sibirietis buvo gird js Kuzios istorij, visi m j vadinti Paenklintuoju". Jo patarim klausydavo daug gar bing ir ger nusikaltli, priklausiusi vairioms kastoms. Kadangi jis buvo imintingas ir protingas, be to, neturjo as menini interes, nes savo gyvenim - kaip mgdavo karto ti - buvo visikai paskyrs bendruomenei, visi noriai bendra darbiaudavo ir elgdavosi draugikai.

Seneliui Kuziai teko sdti daugelyje Rusijos kaljim, jis sudar ne vien sjung tarp vairi nusikaltli bendruome ni, tarpininkavo sprendiant nesutarimus tarp gauj. Su jo pagalba daugelis nusikaltli sudar paliaubas, gyveno taikiai, visi udirbdavo ir itaip prisiddavo prie visos bendruomens klestjimo. Jeigu kurioje nors Rusijos vietoje dviej nusikalstam grupuoi lyderiai dl ko nors susikirsdavo, senelis Kuzia ke liaudavo ten, panaudojs savo tak, priversdavo mones pa sikalbti ir rasti taik problemos sprendimo bd.

Kai klau- sindavau j apie taikdario vaidmen, senelis Kuzia man atsakydavo, kad kariauja tie, kurie nesilaiko tikrj princip, neturi savigarbos. Pasak jo, iame pasaulyje nra nieko, ko nebt galima tarpusavyje pasidalyti taip, kad visi likt pa tenkinti. Tas, kuris nori per daug, yra beprotis, nes mogus negali turti daugiau, negu jo irdis sugeba mylti.

Taip ir turi bti, tik itaip galima kartu gyventi pasaulyje, kur ms Viepats mums sukr. Mano tvas pasakojo, kad kart, kai senelis Kuzia kaljo sustiprinto reimo kaljime, jaun nusikaltli i Sankt Pe terburgo grupel - naujoviki mons", nesilaik senj tai sykli, - sulau paliaubas, kurias seneliui Kuziai padedant kelios bendruomens jau senokai buvo sudariusios.

Jie nuu d daug moni, p kaip numesti svorio per 4 mėnesius nema verslo dal. Paskui nusprend parodyti kitiems monms, kurie laiksi senj nusikaltli taisykli, kad ios daugiau nebegalioja ir jokia re ali jga j negina.

Tam jiems reikjo smogti kuriam nors didel autoritet turiniam asmeniui. Pasirinko senel Kuzi, nes jis knijo aukiausi gali sibiriei nusikaltli ikon bi svorio metimas nje. Sukurp paprast ir labai eidiant plan. Nusiunt Kuziai kaljim, kur jis jau bdamas senas baig atlikti baus m, laik. Kviet dalyvauti susirinkime, vyksianiame Sankt Peterburge. Perspjo, kad jeigu senelis Kuzia neatvyksis, jie jo nebelaikysi aktyviu nusikaltliu. Tokiu antau nusikaltlis nepaprastai smarkiai ir iurkiai paeidia nusikaltli taisykles.

Todl tai taip pat yra ir visos bendruomens bei jos atstov eidimas.

Sibirietiskas Auklejimas - Nicolai Lilin

Senelis Kuzia privert kaljimo administracij savaitei i kaljimo paleisti j ir kitus penkis takingus sibirieius nusi kaltlius, laikomus skirtinguose Rusijos kaljimuose. Bolševikų Valstybinė Plano Komisija Lietuvoje nutarė turėti savo organą, kuris informuotų dėl socialistinės ūkio sistemos principų, esmės ir organizacinių formų.

Tačiau šis žurnalas pačioj savo gyvenimo pradžioj neturėjo pasisekimo. Svarbiausios priežastys: menka redakcijos sudėtis ir bendradarbių trūkumas. Didesnę jo bendradarbių dalį sudarė žydai Pramonės darbininkai bolševikų metu. Straipsnyje smulkiai ir pagrįstai iškeliami šie dalykai: 1 darbo sąlygos ir darbo apsauga, 2 atlyginimų politika ir darbininkų uždarbio nusmukimas, 3 medicinos pagalba darbininkams, 4 stachanoviečių judėjimas, 5 darbininkų kultūrinimas ir politinis auklėjimas, 6 darbininkų sporto likimas, 7 visiškas žydų įsigalėjimas ir darbo drausmės pairimas Valstybinių ūkių darbininkai bolševikų laikais.

Palyginamomis lentelėmis parodoma, kokį ordinarininkas pirmiau gaudavo atlyginimą ir kokį bolševikų metu. Iš to palyginamo aiškėja, kad ordinarininkų būklė prie bolševikų buvo daug blogesnė Bolševikinė žemės reforma Lietuvoje.

Užgrobdami Lietuvą, bolševikai buvo nusistatę savaip pertvarkyti ir žemės ūkį — visą žemę suvalstybinti, o laisvus ūkininkus paversti kumečiais, kuriuos valdytų atėjūnai.

Bolševikams buvo aišku, kad tai reiškė viso žemės ūkio sužlugdymą, galintį duoti tik elgetas.

ikon bi svorio metimas

Nuo staigaus pakeitimo bolševikus sulaikė įvairios priežastys, tačiau jie vistiek sistemingai varė savo pragaištingą politiką.

Naujakurius taip grupavo, ikon bi svorio metimas jie sudarytų kolchozinių sodybų centrą, į kuriuos turėjo būti visi suvaryti. Visa ta reforma yra tikras Lietuvos žemės ūkio griovimo darbas Privalomasis žemės ūkio produktų statymas. Čia iškeliami šie dalykai: Sovietų Desi nuskhe numesti svorio politika dėl privalomojo žemės ūkio produktų statymo.

Privalomojo žemės ūkio produktų statymo paskelbimas Lietuvoje. Statymo normos, lengvatos, pristatymo tvarka. Pasirengimas surinkti privalomai pristatomus žemės ūkio produktus. Produktų surinkimo organizacija. Bolševikų propaganda ir skatinimas statyti. Pristatyme vykdymas. Kaip šio Įstatymo pravedimas būtų sugriovęs Lietuvos ir ūkininkų gyvenimą. Kapitalų ir namų nacionalizacija. Dviejų dalių straipsnis. Firmoje dalyje skaičiais ir duomenimis išaiškinama, kiek ir kurio pavidalo kapitalų Lietuvoj bu-vo nusavinę bolševikai ir kokią žalą padarė tiek valstybei, tiek gyventojams.

Antroje dalyje kalbama apie namų nacionalizaciją, kaip ji buvo vykdoma, kiek namų nacionalizuota ir kokie tos nacionalizacijos padariniai Bolševikinė taupymo politika. Straipsnio pradžioje daroma labai įdomi ekskursija į bolševikų finansinę politiką. Pirmomis bolševizmo dienomis buvo norėta finansinius reikalus tvarkyti pagal marksizmo teorijas, tačiau praktikoje niekas neišėjo. Tada vėl buvo grįžta prie senųjų kapitalizmo formų. Ir čia visą laiką reiškėsi ta pati apgavystė ir darbo žmonių išnaudojimas, kaip ir visose kitose srityse.

Tokia pat finansinė politika buvo praktikuojama ir Lietuvoj. Nusavino visus indėlius, apgrobė r. Tokio begėdiško pasityčiojimo ne-bepakentė žmonės ir rašė net pasipiktinimo laiškus. Vienas tokių laiškų čia duotas. Labardžių kaimas bolševikų metu. Lengvu stilium autorius pavaizduoja, kaip žemaičių kaimo žmonės reagavo į visus bolševikų valdymo pasireiškimus Vienuolikos VI kl. Korektūros klaidos bolševikinėje spaudoje.

Tos klaidos, kartais labai nemalonios, visada ir visur pasitaiko. Bet bolševikai, kurie, kaip koks nusikaltėlis, net savo šešėlio bijojo, į tas klaidas irgi žiūrė-jo, kaip į kokį sabotažą arba aiškiai kontrrevoliucinį darbą.

Tame straipsnyje aprašomi keli charakteringi tuo atžvilgiu nuotykiai Pasipiktinimo laiškai. Tikrieji lietuviai nepakentė tų, kurie parsiduodavo bolševikams. Jei negalėdavo kitaip prie jų prieiti, tad šturmuodavo anoniminiais laiškais. Čia duodami trys pikti laiškai, rašyti L. Girai, S. Neris ir J. Kolchozų gyvenimo vaizdeliai. Du anekdotiški dalykėliai: didelis nusistebėjimas, kad vokiečių kalbos mokytojai gali susikalbėti vokiškai, ir dvi Stalino klaidos Die Aufgaben des Litauischen Archivs.

Einleitender Artikel, ikon bi svorio metimas welchem sowohl die Aufgaben des Studien-Büros, als auch diejenigen dieser Zeitschrift in allgemeinen Zügen umrissen werden, nämlich: in der Beleuchtung wahrer Tatsachen das wahre Gesicht des Bolschewismus und des Judentums hervorzuheben, wie es war, wie es sich darbot, wie es sich in Litauen hervortun wollte, wie sich dagegen aufgelehnt und gekämpft wurde. Zur Hervorhebung dieser Tatsache wird zur Mit- und Zusammenarbeit aufgsfordert.

Das Wesen des Bolschewismus. Da er keinen festen ideellen Untergrund hatte, so bemühte er sich auch weiter, sein Leben auf Agitation und Propaganda aufzubauen, deren Wesen die reine Lüge ist. Die Grundzüge des Bolschewismus — gewalthaberische Diktatur und Bemühung, die ganze Welt sich zu unterwerfen. Alles dieses sah Adolf Hitler deutlichst und beschloss als erster, diesem roten Imperialismus den Todesstoss zu versetzen Die Sowjet-Verfassung.

In dem Artikel wird klar und deutlich ausgeführt, dass die berühmte Verfassung Stalins nichts als eine Dekoration ohne Inhalt ist, ja noch mehr — der allergTösste für das Ausland bestimmte Betrug, welches diesen Bolschewismus garnicht kennt Die ersten Schritte der Bolschewisten in Litauen. Sniečkus, dem Direktor des Staatssicherheitsdepartements, am 7. Der ganze Text dieses auch der Text des Geheimbefehls.

In Planes wird veröffentlicht; ebenso dem genannten Befehl wird genau bezeichnet, wer liquidiert werden sollte. Noch genauer gingen diese Absichten aus dem Tagebuch hervor das hier auch veröffentlich ist Alle Pfarrer sollten zur Abrechnung herangezogen werden. Zur Verfolgung der Pfarrer hatten die Bolschewisten besondere Instruktionen erlassen.

Eine dieser Instruktion ist am Der Plan zur Vernichtung der baltischen Völker. Bei der Verfolgung ihrer imperialistischen Politik spielten die Bolschewisten immer die Rolle der besten Freunde der Völker und der Arbeiter, waren aber in Wirklichkeit die grössten Heuchler.

Dieser Plan war in Moskau ausgearbeitet worden. Bestätigt war er von dem Kommissar III. Ranges des Staatsschutzes S e r o v.

Svetainės žemėlapis

Zu dem diese asiatische Tätigkeit voll beleuchtenden Artikel ist die Photographie des Planes in russischer Sprache sowie seine Übersetzung hinzugefügt. Das Priesterseminar in Kaunas in dem bolschewistischen Jahre.

Bei der Vernichtung der Religion bemühten sich die Bolschewisten zuerst, die Tätigkeit der Pfarrer zu verfolgen und hauptsächlich ihre Vorbereitung zu verhindern, nämlich das Priesterseminar zu liquidieren. Wegen Rückgabe des Seminars ist viel gekämpft worden, viel Anstrengungen sind gemacht worden, aber nichts wurde gewonnen.

Das Seminar in Kaunas sollte erst den Juden übergeben werden, jedoch wurde es nach Überlegung der Roten Armee überlassen. Die Priester mussten unter sehr schweren Bedingungen vorbereitet und gelehrt werden Die litauische katholische Kirche unter dem bolschewistischen Joch. Der Kommunismus, der den dialektischen Materialismus zum Grundstein seiner Weltanschauung gemacht hat, ist zugleich der Ersatz für die Religion und ein gewisser Kult und Religion.

Mit dieser Eigenschaft leidet er keine anderen Weltanschauungen. Daher hasst er auch die katholische Kirche. Der Zweck der Kommunisten ist es — jede geistliche Tätigkeit zu lähmen. Zur Erreichung dieses Zieles scheuen sie keine Mittel. Viele Priester und die Kirche sind durch den Bolschewismus geschädigt worden. Wie und welche von ihnen geschädigt worden sind, zeigt ein genaues Verzeichnis am Ende des Artikels Wo und wie die Bolschewisten die Litauer gemordet und gefoltert haben.

Hier ist nur ein Teil der furchtbaren Morde verzeichnet, die den Namen des roten Terrors erhalten haben. Die Folterungen und Morde an Litauern sind nach Orten, an denen sie hauptsächlich ausgeführt wurden, beschrieben. Der Litauer in der sowjetischen Hölle. Nach dem Raube Litauens entliessen die Bolschewisten die Kommunisten aus den Gefängnissen, und setzten an deren Stelle täglich hunderte unschuldiger Litauer.

In den Gefängnissen führten sie solch ein Regime ein, das die schlimmsten Erwartungen übertrifft. Die Trennung von der Welt, das langsame Hinsterben, unaufhörliche Herausforderungen — das waren unerträgliche moralische Schläge, die auch den aufrechtesten Charakter systematisch aufzehrten.

Der Gefangene war im Voraus zum Tode verurteilt Die Tragödie des litauischen Heeres. Die Vernichtung des Heeres ging Hai. Die ersten Zeichen der Vernichtung des Heeres zeigten sich bei der Entlassung höherer und verantwortlicherer Offiziere, der Militärpfarrer, der Umorganisierung der Behörden nach dem Befehl Moskaus. Dieser Artikel gibt nur die erste Etappe der Vernichtung des Heeres wieder, bis sie in das te Korps eingegliedert wurde. Aus dem Leben der Kriegsschule in den bolschewistischen Zeiten.

Das ganze Chaos der bolschewistischen Staatsordnung und die Unfähigkeit zur Arbeit zeigte sich auch bei der Umordnung der Kriegsschule. Die alten Junker der Kriegsschule, die die Unordnung und Lüge der Bolschewisten schon näher kannten, wollten nicht länger in der Schule bleiben. Sie wurden entlassen. Die neuen proletarischen Kandidaten waren ohne Bildung, fast Analphabeten Jedoch fühlten sich auch diejenigen, die in die Schule kamen, nicht so glücklich, wie die Bolschewisten glaubten.

Wenn sie nur gekonnt hätten, wären sie alle fortgelaufen Die Korrespondenzkontrolle in der Zeit der bolschewistischen Okkupation. Unvorsichtige Leute, die in ihren Briefen alles offen schrieben, haben nicht nur sich, sondern auch ihre Verwandten und Bekannten verraten.

Es ist festgestellt worden, dass durch solchen unvorsichtigen Briefwechsel in Litauen ungefähr Die sowjetische Planierung in Litauen. Es gab die sogenannte Staatliche Ikon bi svorio metimas, die, ausser anderen Institutionen, die Einführung der bolschewistischen Staatsordnung in Litauen zu unterstützen hatte. Zur Zuständigkeit dieser Kommission gehörten fast alle Gebiete des staatlichen Lebens.

Jedoch waren ihre Arbeit, ihre Anregungen und Pläne noch absurder als absurd Die bolschewistische Staatliche Planierungs-Kommission beschloss, in Litauen ihr eigenes Organ zu haben, welches über die Prinzipien des sozialistischen Wirtschaftssystems, das Wesen und die Organisationsformen informieren würde.

Jedoch hatte diese Zeitschrift mičigano svorio metimo stovykla im Anfang ihres Bestehens keinen Erfolg. Der grösste Teil der Mitarbeiter bestand aus Juden Die Industriearbeiter in der bolschewistischen Zeit. In dem Artikel werden folgende Fragen genau und begründet erörtert: 1 die Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz, 2 die Politik der Gehälter und Sinken des Verdienstes der Arbeiter, 3 medizinische Hilfe für Arbeiter, 4 die Stachanow-Bewegung, 5 die Kultivierung der Arbeiter und ihre politische Erziehung, 6 das Geschick des Arbeitersportes, 7 die vollkommene Machtentfaltung der Juden und der Untergang der Arbeitsdisziplin Die Arbeiter der Kollektivwirtschaften in den bolschewistischen Zeiten.

An Hand von vergleichenden Tabellen wird nachgewiesen, welches Gehalt ein Hofgänger vorher und zu bolschewistischen Zeiten erhielt. Aus dieser Nebeneinanderstellung geht hervor; dass die Stellung der Hofgänger bei den Bolschewisten viel schlechter war Die bolschewistische Bodenreform in Litauen. Bei dem Raub Litauens waren die Bolschewisten entschlossen, die Landwirtschaft anders zu ordnen — das gesamte Land zu verstaatlichen, und die freien Bauern zu Hofgängern zu machen, die von ihnen regiert würden.

Den Bolschewisten war es klar, dass dieses den Verfall der gesamten Landwirtschaft nach sich ziehen würde, und dass daraus nur Bettler entstehen könnten. Von der lieknėti namuose Umänderung wurden die Bolschewisten durch verschiedene Gründe zurückgehalten, jedoch betrieben sie weiter ihre Zerstörungspolitik ikon bi svorio metimas systematisch.

Die Neusiedler wurden so gruppiert, dass sie ein Kollektivwirtschaftszentrum bildeten, in das später alle eingegliedert werden sollten.

Diese ganze Reform ist die richtige Vernichtung der litauischen Landwirtschaft. Die Zwangslieferung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Die Politik der Sowjetunion wegen der Zwangszustel-iung landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Die Bekanntmachung der Zwangszustellung landwirtschaftlicher Erzeugnisse in Litauen. Zustellungsnormen, Erleichterungen, Zustellungsordnung. Die Vorbereitungen zur Annahme der zwangsläufig zugestellten Erzeugnisse. Die Organisation der Sammlung der Erzeugnisse. Die bolschewistische Propaganda und die Aufforderung zur Zustellung.

Die Ausführung der Zustellung. Die Nationalisierung des Kapitals und der Häuser. Ein Artikel in zwei Teilen. Im ersten Teil wird durch Zahlen und Ergebnisse erläutert, wieviel und auf welche Art Kapital die Bolschewisten in Litauen enteignet hatten und welchen Schäden sie sowohl dem Staat als auch den Einwohnern verursacht hatten.

Im zweiten Teil wird die Nationalisierung der Häuser beschrieben, wie sie durchgeführt wurde, wieviel Häuser nationalisiert wurden und die Ergebnisse daraus Die bolschewistische Sparpolitik. Am Anfang des Artikels ist ein sehr interessanter Ausflug in die bolschewistische Finanzpolitik.

In den ersten Tagen des Bolschewismus war beabsichtigt, die finanziellen Angelegenheiten nach der marxistischen Theorie zu ordnen, jedoch ging dieses in der Praxis nicht an. Dann kehrte man wieder zu den alten Formen des Kapitalismus zurück. Auch da ging die selbe Betrügerei weiter und die Ausnutzung der Arbeitenden, wie auch in allen anderen Gebieten. Dieselbe Finanzpolitik wurde auch in Litauen praktiziert.

Alle Bankeinlagen wurden nationalisiert, die armen Leute wurden beraubt und zur selben Zeit wurde dazu aufgefordert, sein Geld in die Sparkassen zu bringen. Solch ein schamloses Benehmen konnten die Einwohner nicht mehr mitansehen und schrieben sogar empörte Briefe. Einer dieser Briefe ist hier veröffentlicht Das Dorf Labardžiai zur Zeit der Bolschewisten.

Der Verfasser erzählt in leichtem Stil, wie die E'nwohner des niederlitauischen Dorfes auf die Auswirkungen der bolschewistischen Regierung reagierten Gymnasiums in Kaunas und deren Stimmung in der bolschewistischen Zeit. Korrekturfehler in der bolschewistischen Presse. Diese Fehler, die manchmal sehr unangenehm sind, gibt es überall und immer. Aber die Bolschewisten, die, wie manche Verbrecher, sich sogar vor ihrem eigenen Schatten fürchten, sahen diese Fehler als Sabotage an oder als antirevolutionäre Tätigkeit.

In diesem Artikel werden einige hierfür charakteristische Fehler beschrieben Die richtigen Litauen hassten diejenigen, die sich an die Bolschewisten verkauften.

Sie konnten sie auf anderem Wege nicht erreichen, daher stürmten sie sie durch anonyme Briefe. Hier sind drei solche empörten Briefe an L. Gira, S. Neris und J. Paleckis veröffentlicht 14 ir nori sulieknėti anekdotische Kleinigkeiten: grosses Staunen, dass Lehrer der deutschen Sprache sich auf deutsch unterhalten können; zwei Fehler Stalins Beveik metai, bet kiek siaubo, kančių, nerimo, visiško tautos ir žmogaus nuvertinimo, niekinimo, kiek gražiojo mūsų krašto visose srityse — religinėj, kultūrinėj, ekonominėj, socialinėj, ūkinėj — išgriovimo, apgrobimo, kiek turtų, vertybių ir gėrybių, kurios buvo kauptos dešimtmečiais, per tą trumpą laitui netekta.

O kiek žmonių be laiko ir be jokios priežasties neteko savo gyvybės, kiek dar vargsta ir miršta šiurpiame ištrėmime? Kas gi manė? Kas gi tikėjosi? Iš tiesų, gražiai buvo kalbėta, rašyta, dar gražiau visur buvo skelbta ir rodyta, gundančiais pažadais ir lyg naujųjų laikų pranašo žadėjimais ikon bi svorio metimas junkitės prie mūsų visi, nes tik mes vieni nešam žmonijai laimę, išganymą, lengvinam vargus ir duodam gražų, nerūpestingą gyvenimą, apvalytą nuo visokio smurto, išnaudojimo, prispaudėjų, jungo ir t.

Tenka, pripažinti, kad ir mūsiškių tarpe buvo tokių kaip dar šiandien yra pasaulyje, kur nebuvo įžengusi tikra bolševikiškojo žydo čekisto kojakurie rimtai tikėjo, kad tie žodžiai nėra tuščias paauksuotas kevalas. Tikrai, ne visi suprato, kad čia vien tik raudonojo imperializmo ir Kremliaus uzurpatorių meistriškas melas ir gudrūs spąstai. Susidūrus su realybe, bematant visa tai paaiškėjo ir išryškėjo klaikiausiu būdu, pralenkiančiu bet kokią žmogaus vaizduotę.

Vietoj humaniško, tauraus, sielos ir dvasios žmogaus atsistojo prieš mus azijatas. Bet koks azijatas? Anie azijatai, sakysim, chazarai, pečenegai, polovcai, totoriai, apie kuriuos mokiniai būdami skaitėme šiurpulingas ir baisias istorijas, dabarties požiūriu atrodė tik šešėliai.

Nes anie buvo aiškūs, atviri ir tiesūs. Iš anksto visi žinojo, kas jie tokie, kaip reikia užpuoliką sutikti ir kur nešdintis, jei griūva nesulaikoma stepių masė. Naujųjų laikų azijatas iš tolo labai meilus — iš tolo jo nepažinsi, nesuprasi. Jis paaiškėja tik artimam bendram gyvenime. To gyvenimo, nors trumpo, bet didelę karčią taurę mes išlenkėme ligi dugno. Naujasis azijatas vienas neina. Paskui jį, o dažniausiai priešaky jo plačiai žengia žydas — bolševizmo inspiratorius ir kurstytojas.

Žydui bolševizmas tik įrankis, tik priemonė savo nuo amžių turimam tikslui pasiekti — būtent, užvaldyti visą pasaulį, pavergti visas tautas ir tvirtai atsisėsti su savo kromeliu ir gešeftais.

Argi ne taip buvo Lietuvoj? Argi ne žydas po Stalino sparnu visur ikon bi svorio metimas, tvarkė ir egzekucijas darė? Ir tatai mes gerai patyrėm. Turime faktų, turime medžiagos, turime ką tikra pasakyti bei parašyti. Tas siaubas, tos kančios, tas chaosas, visos tos suktybės ir klasta neturi nueiti niekais ir dingti be pėdsakų. Visa tai mes turim surinkti, sutvarkyti ir surašyti. Turim palikti ne tik saviesiems, bet duoti pažinti mūsų patyrimą ir išgyvenimus visai žmonijai, kuri to raudonojo žydiškai-bolševikiškojo siaubo iš arti dar nepatyrė.

Tačiau vien tik šio fakto išryškinimas nebūtų dar visai baigtas darbas. Jis būtų gana vienašališkas. Juk mes visoj toj tragedijoj nepasilikom visai pasyvūs, lyg tas žydų aukos ožys, kuris be balso ir pasipriešinimo sutinka savo likimą. Mes, kiek galėjom, ikon bi svorio metimas, spyrėmės ir visokiais būdais stiprinom savųjų dvasią kovoje su nelygiu priešu, užgriuvusiu mūsų tėvynę.

Šiuo atžvilgiu pakankamai parodėm tautinio susipratimo ir atsparumo. Taigi ir šis faktas negali likti neiškeltas. Iš šių visų faktų ir išplaukia pagrindiniai uždaviniai Studijų Biuro, kurio vadovybėje yra ir Raudonojo Teroro Muziejaus plėtimas, tvarkymas ir naudojimas. S t u d i į ų Biuras, vykdydamas savo uždavinius, be kitų studijinių priemonių, leidžia ir šį neperiodinį žurnalą, kurio per metus numatyta 4—6 numeriai. Žurnalo tikslas — dokumentuotai, faktų šviesoje iškelti ir parodyti tikrąjį bolševikų ir žydų veidą, koks jis buvo, kaip reiškėsi, kaip norėjo pasireikšti Lietuvoje ir kaip buvo priešintasi bei kovota.

Taip pat parodyti, kaip buvo žalotas, ardytas ir sugriautas visas mūsų gyvenimas, o jo vieton nieko neduota. Iš visur jau ikon bi svorio metimas pradėjęs rodytis, kaip ir bolševikų tėvynėj, bado, skurdo ir negirdėto despotizmo siaubas.

Šio uždavinio, be abejo, nei S t u d i į ų Biuras, nei redakcija patys vieni neatliks. Tam reikia talkininkų — geros valios žmonių.

Kad tokių atsiras, redakcija neabejoja. Čia daug gali padėti įstaigos, įmonės, įvairūs pareigūnai, kur koncentravosi žydiškai bolševikinio veiksmo poveikiai, ir šiaip žmonės, kuriems teko to gyvenimo patirti. Mielai bus laukiama, tiek rimtesnių studijų, tiek motyvuotų straipsnių, su duomenimis, argumentais, tiek atsiminimų, tiek atskirų, trumpesnių epizodų, bet būdingų ir turinčių bendrosios reikšmės. Su kiekviena darbu bei rašiniu taip pat svarbu gauti iliustracinės medžiagos kur kokia tinka ir randama : foto nuotraukų, schemų, diagramų, instrukcijų, įsakymų, laiškų, atsišaukimų ir kt.

Kaip gi iš tikrųjų yra? Bet kultūringoji Vakarų Europa tuos kabinetinius galvojimus ir svarstymus giliai ištyrė ir persijojo per tankų kritikos sietą.

Svajones ir melo kombinacijas atmetė, o kas buvo sveiko, priėmė. Priėmė ir pradėjo vykdyti, būtent, ta prasme, kad darbininkų ir apskritai socialinius reikalus pradėjo rūpinti ir tvarkyti valstybiniu mastu. Pavyzdingiausiai darbininkų būklė buvo sutvarkyta Vokietijoje. Pabrėšime, kad tai padaryta dar prieš us metus. Nacionalsocialistų partija ir valdžia šioje srityje dar daugiau padarė.

Apskritai, ji socialinius arba darbo žmonių reikalus pastatė į eilę svarbiausiųjų savo darbų. Jei dabar imsime Rusiją, tai šis kraštas visuomet nuo Vakarų Europos buvo atsilikęs mažiausia metų. O vadinamo marksizmo-bolševizmo atžvilgiu ji, it vaikas motinos sijono, įsikibusi laikosi pasenusios teorijos.

Yra ir paaiškinimas: taip gali atsitikti tokiems vyrams, kurie nėra tvarkingai išėję aukštojo mokslo. Beveik visi bolševizmo vadai ir yra tokie. Tiesa, savo laiku Rusijoje buvo, palyginti, nemaža bolševikų inteligentų ir net su aukštuoju, t. Pasitaikydavo ir tokių, kurie mokėsi Vakarų Europoje.

Bet kas atsitiko? Daugumas jų buvo žiauriu būdu, atseit, čekistų rankomis nužudyta. Žymiausi bolševikų vadai visą laiką su ypatinga aistra ėmė pernelyg garbinti darbininkus ir valstiečius, t.

Dėl ko? Vadinasi, galvojantis visuomenės klodas nuo žemės paviršiaus buvo nušluotas visai sąmoningai. Taigi, rėkavimui ir skėryčiojimuisi buvo puikiausia dirva. Dirva — pasruvusi krauju. Reikia sutikti, kad bolševikų vadovai yra be galo gudrūs ir sukti. Jie negalėjo nesuprasti, kad valstybę ir visuomenę gali valdyti tik inteligentai, t. Taip buvo ir bus. Dėl to jie galvotrūkčiais pradėjo formuoti naują inteligentiją, anot jų, sovietinę inteligentiją.

Pasiskelbė didžiausiais švietimo globėjais. Sukūrė besimokančiai jaunuomenei stipendijų sistemą, inteligentiniams užsiėmimams arba profesijoms nenormaliai pakėlė algas, suteikė įvairiausių lengvatų, pagaliau, šiemet, besiruošdami karui, vadovaujantiems jų klodams pradėjo žarstyte žarstyti Pasakoja, kad vadinamiems sovietų šviesuoliams yra tam ikon bi svorio metimas kurortai arba esamuose įsteigti specialūs skyriai, žinoma, bolševikiškai aptverti tvoromis.

Dar galima pridėti, kad nesveika pagarba apsupti mokslo laipsniai — įvairiausi profesoriai, akademikai ir mokslų daktarai. Ta kryptimi veikta net iki juokingumo. Kuri čia priežastis? Ypatingai globojami žurnalistai, rašytojai ir įvairiausių sričių menininkai. Mat, jų dirbamas darbas lengviausiai gali būti nukreiptas į propagandą. Dėl to bus suprantama, jei rašytojai, žurnalistai ir artistai turi dešimttūkstantines mėnesines pajamas.

Žinoma, nuo jų lūpų nenueina Markso, Lenino, Stalino ir viso legijono menkesnių komunistėlių vardai Tikra tiesa, kad Kremliaus viešpačiai su ypatingu pasigardžiavimu klausosi jų vardų linksniavimo ir atvaizdų demonstravimo. Tai įrodo Maskvos paradai, sovietinės filmos, dainos Šviesuoliui žmogui net koktu. Tuo tarpu paprastas darbininkas iš savo uždarbio tik pusbadžiu begali gyventi. Vienas iš milijono pavyzdžių.

Universiteto profesorius ima apie pusantro tūkstančio per mėnesį, o tos pat įstaigos sargai Tas pat ir kitose žinybose.

Vadinasi, turime prieš akis biauriausią melą — melą, kurį visame nuogume demaskuoja kasdieninė garuojančioji tikrovė. Ar pagalvoja kada bolševizmo fanatikai, kad nei Marksas, nei Engelsas, nei Leninas, nei, pagaliau, Stalinas, niekad nebuvo ir nėra darbininkai, juodu darbu užsidirbę duoną?! Taigi, turime melą.

Tatai teisybė, kad keletas fanatikų, iš normalių gyvenimo vėžių išmuštų vyrų, pradėjo visam pasauliui trimituoti apie savo teorijų vertingumą ir neklaidingumą.

Šuo yra kur kitur pakastas — per šimtų tūkstančių žmonių kančias ir kraują patiems atsisėsti valdovų sostuose. Melas ant melo ir ant to melo dar vienas melas Taip galim tarti pagal lietuvišką liaudies dainelę. Tokių postringavimų būtų galima prirašyti visą knygą, bet jau ir iš to aišku. Po to kyla klausimas: kuo bolševikinė Rusija laikėsi per 24 metus? Įvairiose valstybėse, žinoma, ir Lietuvoje buvo nevienas, kuris prisispyręs gyrė visa, kas bolševikiška.

Tokie žmonės savo žinias sėmė iš lengvų brošiūrų kurios buvo milijonais leidžiamos įvairiomis pasaulio kalbomisbet patys nė dienos nebuvo gyvenę bolševikinėje Rusijoje. Sovietai tokiems reikalams leidžia milžiniškas sumas. Mat, agitaciją laiko skaudžiausiu, anot jų, nenugalimu ginklu. Jie patys girdavosi, kad metais Rusijoje įsigalėjo daugiausia agitacijos bei propagandos dėka.

Rusijos komunistų siekimai visą laiką buvo agresingi ir griaujamieji. Jis rašomas ant pinigų, vėliavų, herbų, ant laikraščių Žodžiu, tas posakis laikomas kažkuo esminiu.

  1. Jeigu pikas sulta, vadinasi, kakur klaidioja ramybs nerandanti mirusiojo vl.
  2. Svetainės žemėlapis - saunaclub.lt | Žūklės reikmenys
  3. Redakcijos ir administracijos adresas: Kaunas, Laisvės Alėja 41b.
  4. Бангорн оставалась в комнате, ненавязчиво держась в уголке.

Bet ką tai reiškia? Užmaskuotai tai vadinama pasauline revoliucija. Šitas tikslas aiškiausiai išreikštas oficialiame jų himne, internacionale, kuris yra valstybiniu bolševikinės Rusijos himnu. Vadinasi, Rusijos bolševikinė valstybė nebuvo susieta su apibrėžtu plotu bei teritorija.

ikon bi svorio metimas

Iš tikrųjų, plotas apėmė Rusijos plotą, o valstybinė kalba buvo rusų. Taigi, išeina, kad bolševikinė Rusija buvo baisiausia imperialiste : norėjo valdyti visą pasaulį, o pati pasidaryti jo centru. Juk jos ženklu buvo penkiakampė žvaigždė, kuri simboliškai reiškė penkias pasaulio dalis. Pasitaiko tikrų sukvailėjimo perlų.

Eiliniai komunistėliai pasisako kalbą ne rusiškai, bet. Paprasta, kasdienine kalba tai reiškia, kad visos kaimyninės valstybės yra priešai. Ne kiekvienas supranta, kas čia turima galvoje.